Bostyrets avgjørende rolle under personlig konkurs

I en situasjon med personlig konkurs blir en rekke formelle skritt tatt for å sikre en rettferdig og ryddig behandling av skyldnerens økonomiske forhold. I denne sammenheng spiller bostyret en avgjørende rolle. Dette blogginnlegget vil utforske oppgavene som bostyret har ved personlig konkurs og deres betydning i prosessen.

Bostyrets oppnevning og sammensetning

Ved åpningen av en personlig konkurs, utnevner tingretten normalt en bobestyrer, som ofte er en advokat. Bobestyreren har ansvaret for å administrere boet og sikre at konkursprosessen går etter lovens bestemmelser. I tillegg kan det i den første skiftesamlingen oppnevnes et kreditorutvalg, bestående av representanter for kreditorene. Dette utvalget og bobestyreren sammen utgjør bostyret. Det er vanligvis også en borevisor som skal oppnevnes, men på grunn av begrensede midler i boet kan dette unnlates i praksis.

Forvaltning av boets eiendeler

En av de viktigste oppgavene til bobestyreren er å ta over forvaltningen av boets eiendeler. Dette innebærer å administrere, verdisette, og i noen tilfeller selge eiendelene. Pengene som oppnås fra salget av eiendeler skal fordeles i henhold til dekningslovens regler mellom kreditorene. Dette er en kritisk oppgave for å sikre en rettferdig og lik fordeling av boets midler blant de berørte parter.

Undersøkelse av transaksjoner og postkontroll

Bobestyreren har også ansvaret for å undersøke skyldnerens økonomiske transaksjoner før konkursen ble åpnet. Dette inkluderer vurdering av gaver til nærstående og uvanlige betalinger til kreditorer. Formålet med denne undersøkelsen er å sikre at det ikke har vært forsøk på å overføre eiendeler eller midler i forkant av konkursen for å unndra dem fra bostyrets forvaltning.

I tillegg har bobestyreren rett til å gjennomgå skyldnerens post, som ofte omadresseres til bobestyrerens kontor. Skyldneren har rett til å være til stede ved åpningen av posten for å sikre en rettferdig og transparent prosess.

Innberetning til tingretten og politi

Både bobestyreren og boets revisor har plikt til å avgi innberetning til tingretten om konkursens fremgang. Skyldneren skal også avgi en erklæring som bekrefter at opplysningene i innberetningen om skyldnerens økonomiske forhold er korrekte og fullstendige. Dersom skyldneren er uenig i noe som fremkommer i innberetningen, må dette også tas opp i erklæringen.

Innberetningen inneholder informasjon om eventuelle indikasjoner på skyldnerens forsøk på å unndra eiendeler under bobehandlingen eller straffbare handlinger i forbindelse med økonomisk virksomhet. Hvis det er slike indikasjoner, blir innberetningen også sendt til politiet for nærmere etterforskning.

Ring oss