Dobbelt statborgerskap

Etter norsk rett, kan man ha dobbelt statborgerskap dersom nærmere vilkår er oppfylte. Når du har dobbelt statsborgerskap, har du rettigheter og forpliktelser overfor to land eller stater.

Det finnes i dag tre tilfeller som gjør at man kan ha to statsborgerskap.

  1. du ønsker norsk statsborgerskap, men av ulike grunner kan du ikke løse deg fra det tidligere statsborgerskapet ditt. I utgangspunktet må du løse deg fra ditt tidligere statborgerskap, men det finnes noen unntak fra dette.
  2. du fikk ett statborgerskap fra hver av dine foreldre da du ble født. Dersom din mor eller far er norsk statborger ved fødselsen, vil du automatisk få norsk statsborgerskap. Hvorvidt dette er tilfelle for det andre statborgerskapet, vil bero på en fortolkning av reglene i det aktuelle landet/staten.
  3. du har norsk statborgerskap, men får et statborgerskap i et annet land uten at du har bedt om det. Dette vil også bero på det andre landet/statens lovgivning. I noen land får man statsborgerskap eksempelvis dersom man gifter seg. Det viktige er at du selv ikke har gjort noe aktivt for å få det andre statsborgerskapet.

 

P_3

 

Båndtvang fra 1. april

båndtvang

Fra første april er det bestemt i Hundeloven § 6 at det er båndtvang for hunder.

Artikkel om båndtvang fra Lovdata


§ 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m.

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet

a) i og i tilknytning til boligområder og handleområder,
b) i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon,
c) på og ved bestemt/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, leir- og rasteplasser,
d) i bestemt angitte andre områder på land, i vann eller sjø som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder,
e) i hele eller deler av kommunen i bestemt angitt tidsrom når storfe, sau, geit eller hest normalt går ute, eller
f) under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet.

Båndtvang etter bokstav c og d kan ikke fastsettes i større grad enn nødvendig og slik at hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og geografisk spredning. Ved fastsettelse av båndtvang etter bokstav e og f kan båndtvang bare innføres i de områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter, eller hvor vilt man ønsker å beskytte har sitt leveområde. Båndtvang fastsatt i medhold av bokstav f må opphøre straks forholdene tilsier det. Der beite, natur- og rekreasjonsområder berører flere kommuner, bør disse samordne sine forskrifter. Kommunens innføring av båndtvang etter bokstav f kan påklages til fylkesmannen.

Kommunen kan gi forskrift om at hunder ikke har adgang til barnehager, skolegårder eller gravplasser.

 

 

 

Advokathjelp

advokathjelp

Har du behov for advokathjelp? Er du usikker på hvor mye en advokat koster eller om du har en ordning som dekker advokathjelp for deg? Mange har i dag forsikringsordninger som dekker advokathjelp. Du kan velge hvilken advokat du vil når du har forsikring som dekker advokathjelpen din.

Lurer du på om du i det hele tatt har en sak som en advokat bør hjelpe deg med? Da kan du gratis sende oss en henvendelse ved å trykke her: GRATIS ADVOKAT

Vi kan da vurdere din sak om dette er noe å gå videre med, om det er noe advokat kan hjelpe deg med, om forsikringen din dekker dette, om du har krav på fri rettshjelp og mye mer.

Har du fått innkallelse til soning?

I utgangspunktet må du møte opp til fastsatt tid og sted, men det er mulig å søke om utsettelse av fullbyrding av straffen. Straffeprosessloven § 459 sier følgende:

Fullbyrding av frihetsstraff eller samfunnsstraff skal utsettes dersom domfelte er blitt alvorlig sinnslidende eller hans helsetilstand ellers gjør fullbyrding utilrådelig.
Ellers kan fullbyrding av frihetsstraff eller samfunnsstraff1 utsettes når vektige grunner tilsier det.
Utsettelse etter annet ledd kan gjøres betinget av sikkerhetsstillelse. Det kan også settes andre vilkår.
Kriminalomsorgen treffer vedtak etter bestemmelsene her. Forvaltningsloven gjelder med de unntak som er nevnt i straffegjennomføringsloven § 7. Oppstår det uenighet om fullbyrdingen skal utsettes fordi domfelte er blitt alvorlig sinnslidende eller hans helsetilstand ellers gjør fullbyrding utilrådelig, kan domfelte kreve spørsmålet avgjort ved kjennelse etter § 462.

 

advokatwulffforsvarer

Hvor lenge kan førekortet være tapt ved kjøring i beruset tilstand?

promillekjøring

Tap av førerkort som følge av kjøring i beruset tilstand er regulert i tapsforskriften

§ 3-1.Vegtrafikkloven § 33 nr. 1 annet ledd – overtredelse som nevnt i vegtrafikkloven § 31 annet ledd bokstav a, jf. forskrift om faste grenser

Ileggelse av straff for føring av motorvogn med konsentrasjon av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel i blodet til og med 0,5 promille eller tilsvarende eller til og med 0,25 milligram per liter luft i utåndingsluften, skal normalt ikke medføre tap av førerett, med mindre føreren har føreretten på prøve eller det foreligger skjerpende omstendigheter.

Tap av førerett bør fastsettes til minst 6 måneder dersom

a) det ilegges straff for føring av motorvogn med slik konsentrasjon av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel som nevnt i første ledd for førere som har føreretten på prøve, eller
b) det foreligger skjerpende omstendigheter som dårlig sikt og vanskelige kjøreforhold, fartsovertredelser og uaktsomme forbikjøringer.
0 Endret ved forskrift 27 jan 2012 nr. 70 (i kraft 1 feb 2012).

§ 3-2. Vegtrafikkloven § 33 nr. 1 annet ledd – overtredelse som nevnt i vegtrafikkloven § 31 annet ledd bokstav b og c og andre særlig skjerpende omstendigheter

1. Føring av motorvogn med en alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,5 til og med 0,8 promille eller over 0,25 til og med 0,4 milligram per liter luft i utåndingsluften

Når person med førerett blir ilagt straff for å ha ført motorvogn med en alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,5 til og med 0,8 promille eller over 0,25 til og med 0,4 milligram per liter luft i utåndingsluften, skal tap av føreretten fastsettes fra 12 til 18 måneder. Ved skjerpende omstendigheter som meget lang kjørestrekning, trafikkuhell mv. fastsettes tapsperioden for mer enn 18 måneder.

2. Føring av motorvogn med en alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,8 til og med 2,0 promille eller over 0,4 til og med 1,0 milligram per liter luft i utåndingsluften

Er person med førerett ilagt straff for å ha ført motorvogn med en alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,8 til og med 0,9 promille eller over 0,4 til og med 0,45 milligram per liter luft i utåndingsluften skal tapsperioden fastsettes fra 18 til 20 måneder. Er alkoholkonsentrasjonen i blodet over 0,9 til og med 1,1 promille eller over 0,45 til og med 0,55 milligram per liter luft i utåndingsluften, skal tapsperioden fastsettes fra 20 til 22 måneder. Er alkoholkonsentrasjonen i blodet over 1,1 til og med 1,2 promille eller over 0,55 til og med 0,6 milligram per liter luft i utåndingsluften, skal tap av føreretten fastsettes fra 22 til 24 måneder. Ved alkoholkonsentrasjon i blodet over 1,2 promille eller over 0,6 milligram per liter luft i utåndingsluften skal tap av føreretten fastsettes til minst 2 år.

3. Føring av motorvogn under påvirkning av annet berusende eller bedøvende middel, jf. forskrift om faste grenser

Er person med førerett ilagt straff for å ha ført motorvogn med konsentrasjon i blodet av annet berusende eller bedøvende middel svarende til over 0,5 promille til og med 1,2 promille, skal tap av førerett fastsettes fra 12 til 24 måneder. Tapsperioden fastsettes så langt mulig i samsvar med tapsperioden fastsatt for tilsvarende alkoholkonsentrasjon i nr. 1 eller 2.

Er person med førerett ilagt straff for å ha ført motorvogn med konsentrasjon i blodet av annet berusende eller bedøvende middel svarende til over 1,2 promille, skal tap av førerett fastsettes for minst 2 år.

4. Føring av motorvogn i påvirket tilstand – skjerpende omstendigheter

Tap av førerett skal fastsettes fra 2 til 5 år ved skjerpende omstendigheter som betydelige trafikkuhell, særlig høye konsentrasjoner av alkohol eller av annet berusende eller bedøvende middel over 2 promille i blodet eller tilsvarende eller over 1,0 milligram per liter luft i utåndingsluften, kjøring over meget lange strekninger, bilbrukstyveri i tilknytning til lovbruddet mv. Ved alvorlig skadefølge bør tap av førerett fastsettes fra 3 til 5 år eller for alltid. Ved dødsfølge fastsettes tapsperioden til å gjelde for alltid, med mindre helt spesielle omstendigheter tilsier kortere tapsperiode.

Konkursrådets maler

konkursadvokatKonkursrådet har tilgjengeliggjort en del maler for bostyrere og for fordringshavere. Her finner du maler for fordringsanmeldelse i konkursbo, konkursbegjæringer til tingretten, bostyrers oppsigelser til ansatte og mye mer.

Alle malene fra Konkursrådet finner du her…


Både advokatfullmektig Line Einrem og Advokatfullmektig Marita Pedersen har jobbet i Brønnøysundregistrene og har dybdekunnskap innenfor konkursrett.

Hvilke sanksjonsmuligheter har Konkurransetilsynet

Ved brudd på konkurranseloven kan både sivil- og strafferettslige sanksjoner anvendes. Etter konkurranseloven § 29 kan Konkurransetilsynet ilegge foretaket overtredelsesgebyr for en rekke overtredelser av loven. I tillegg kan personer straffes for overtredelser av konkurranseloven etter § 32. Foretak som bistår konkurransemyndighetene med oppklaringen av egen eller andres overtredelse kan på nærmere vilkår gis reduksjon eller bortfall av overtredelsesgebyr eller bøter etter § 30 eller § 31 (lempning).

Les mer i dette PDF-dokumentet fra konkurransetilsynet

Ring oss