Dobbelt statborgerskap

Etter norsk rett, kan man ha dobbelt statborgerskap dersom nærmere vilkår er oppfylte. Når du har dobbelt statsborgerskap, har du rettigheter og forpliktelser overfor to land eller stater. Det finnes i dag tre tilfeller som gjør at man kan ha to statsborgerskap. du ønsker norsk statsborgerskap, men av ulike grunner kan du ikke løse deg fra det tidligere statsborgerskapet ditt. I utgangspunktet må du løse deg fra ditt tidligere statborgerskap, men det finnes noen unntak fra dette. du fikk ett statborgerskap fra hver av dine foreldre da…

Continue reading »

Båndtvang fra 1. april

Fra første april er det bestemt i Hundeloven § 6 at det er båndtvang for hunder. Artikkel om båndtvang fra Lovdata § 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m. I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo. Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i…

Continue reading »

Advokathjelp

Har du behov for advokathjelp? Er du usikker på hvor mye en advokat koster eller om du har en ordning som dekker advokathjelp for deg? Mange har i dag forsikringsordninger som dekker advokathjelp. Du kan velge hvilken advokat du vil når du har forsikring som dekker advokathjelpen din. Lurer du på om du i det hele tatt har en sak som en advokat bør hjelpe deg med? Da kan du gratis sende oss en henvendelse ved å trykke her: GRATIS ADVOKAT Vi kan da vurdere…

Continue reading »

Har du fått innkallelse til soning?

I utgangspunktet må du møte opp til fastsatt tid og sted, men det er mulig å søke om utsettelse av fullbyrding av straffen. Straffeprosessloven § 459 sier følgende: Fullbyrding av frihetsstraff eller samfunnsstraff skal utsettes dersom domfelte er blitt alvorlig sinnslidende eller hans helsetilstand ellers gjør fullbyrding utilrådelig. Ellers kan fullbyrding av frihetsstraff eller samfunnsstraff1 utsettes når vektige grunner tilsier det. Utsettelse etter annet ledd kan gjøres betinget av sikkerhetsstillelse. Det kan også settes andre vilkår. Kriminalomsorgen treffer vedtak etter bestemmelsene her. Forvaltningsloven gjelder med…

Continue reading »

Hva skjer hvis arbeidsplassen min går konkurs mens jeg er sykemeldt?

Sykepenger i arbeidsgiverperioden antas å måtte sidestilles med lønn i relasjon til lønnsgarantiloven og prioritetsloven. En arbeidstaker som ikke får utbetalt sykepenger av arbeidsgiveren på grunn av manglende betalingsevne, kan derfor velge om han vil kreve dekning etter folketrygdloven § 8-22 eller fra lønnsgarantiordningen. Folketrygdloven § 8-22 sier at dersom en arbeidsgiver ikke betaler sykepenger som han er forpliktet til å yte i arbeidsgiverperioden, skal trygden utbetale sykepengene. Vanligvis blir det i slike tilfeller utbetalt sykepenger fra lønnsgarantiordningen, idet det er denne som ellers utbetaler…

Continue reading »

Hvor lenge kan førekortet være tapt ved kjøring i beruset tilstand?

Tap av førerkort som følge av kjøring i beruset tilstand er regulert i tapsforskriften § 3-1.Vegtrafikkloven § 33 nr. 1 annet ledd – overtredelse som nevnt i vegtrafikkloven § 31 annet ledd bokstav a, jf. forskrift om faste grenser Ileggelse av straff for føring av motorvogn med konsentrasjon av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel i blodet til og med 0,5 promille eller tilsvarende eller til og med 0,25 milligram per liter luft i utåndingsluften, skal normalt ikke medføre tap av førerett, med mindre…

Continue reading »

Konkursrådets maler

Konkursrådet har tilgjengeliggjort en del maler for bostyrere og for fordringshavere. Her finner du maler for fordringsanmeldelse i konkursbo, konkursbegjæringer til tingretten, bostyrers oppsigelser til ansatte og mye mer. Alle malene fra Konkursrådet finner du her… Både advokatfullmektig Line Einrem og Advokatfullmektig Marita Pedersen har jobbet i Brønnøysundregistrene og har dybdekunnskap innenfor konkursrett.

Continue reading »