Dekning av pasienters advokatutgifter ved pasientskade: En veiledning til reglene

Når pasienter opplever skade som følge av medisinsk behandling, kan det oppstå behov for juridisk bistand. Pasientskadeloven gir visse rettigheter til pasienter, inkludert muligheten for å få dekket utgifter til advokat. I denne veiledningen skal vi se nærmere på dekning av pasienters advokatutgifter i henhold til pasientskadeloven og tilhørende forskrifter.

I henhold til Forskrift om dekning av pasienters utgifter til advokat etter pasientskadeloven § 11 er det klare retningslinjer for beregning av advokatutgifter. Utgiftene skal beregnes basert på en timesats som tilsvarer den gjeldende salærsatsen fastsatt av Justisdepartementet. Det er viktig å merke seg at beregningen skal gjøres ut fra den salærsatsen som var gjeldende da advokaten avsluttet arbeidet med saken.

I tilfeller der det vurderes at advokaten har brukt lengre tid på saken enn det som er rimelig og nødvendig, kan det foretas avkortninger i dekningen av utgifter. Dette vurderes av Norsk pasientskadeserstatning eller Pasientskadenemnda. Formålet med denne bestemmelsen er å sikre at pasientene får rimelig og nødvendig juridisk bistand uten unødig forlengelse eller uforholdsmessige kostnader.

Det er viktig å merke seg at forskriften kun får anvendelse når kravet om erstatning er meldt til Norsk pasientskadeserstatning i samsvar med reglene i pasientskadeloven § 9 etter ikrafttredelsen av denne forskriften. Det er derfor nødvendig å følge de gitte prosedyrene og melde kravet til riktig instans for å være berettiget til dekning av advokatutgifter.

Vi oppfordrer pasienter som vurderer å søke erstatning etter pasientskade til å sette seg grundig inn i reglene om dekning av advokatutgifter. Det kan være lurt å kontakte en erfaren advokat som spesialiserer seg på pasientskader for å få nødvendig veiledning og bistand gjennom prosessen.

Husk at din rett til dekning av advokatutgifter er en viktig del av pasientskadeloven, og den er der for å beskytte dine interesser og sikre at du får den rettferdige erstatningen du fortjener. Vær klar over dine rettigheter og søk den nødvendige juridiske bistanden for å få den beste mulige løsningen i din sak.

Ring oss