Deler og eierskap i felles bolig: Hvem har rettighetene?

Når det kommer til skiftesaker, er spørsmålet om hvem som eier den felles boligen et vanlig tema. Til tross for hva mange tror, er det ikke avgjørende hvem som står som eier i grunnboken. Det er fullt mulig for begge parter å eie en bolig sammen, selv om den bare er registrert på den ene. Det som er avgjørende, er hva ektefellene eksplisitt eller implisitt har avtalt om eierskapet. For ektefeller blir dette enda mer komplisert, da gaver bare kan gis i ekteskaps form. En avtale om å gi halvparten av huset som gave, uten at dette gjøres i en ektepakt, vil derfor være ugyldig.

Tinglysningen gir imidlertid et utgangspunkt. Det kreves betydelig bevisbyrde for å anse en av partene som eneeier når begge parter er tinglyst som eiere. En ektepakt med gave kan være et slikt bevis. Det kreves mindre bevis for å anse begge som eiere, selv om bare den ene er tinglyst som eier, men tinglysningen danner likevel et utgangspunkt.

Det sentrale vurderingstemaet er hvem som anskaffet eiendommen. Ble dette gjort sammen eller av en av ektefellene alene. Hvordan kjøpet ble finansiert, spiller en stor rolle i denne sammenhengen.

Det er derfor viktig å vurdere hvem som er eller har vært ansvarlig for boliggjelden. Hvis begge parter er ansvarlige for lånet og har vært det siden kjøpet, tyder det på at begge kan være eiere, selv om bare den ene er tinglyst som eier.

Hvis det kan dokumenteres at den ene ektefellen anskaffet eiendommen alene, kreves det mye for at den andre skal anses som medeier. Eiendomsretten må enten ha blitt opparbeidet gjennom en gave (som for ektefeller må gjøres i en ektepakt), eller det må ha vært et betydelig direkte eller indirekte bidrag til eiendommens verdi. Betydelig arbeid i forbindelse med ombygging eller restaurering kan være et slikt bidrag. Videre kan arbeid i hjemmet og med felles barn, som frigjør tid til arbeid med boligen, eller arbeid som genererer inntekt som brukes på boligen, være faktorer som kan føre til medeierskap. I tillegg til bidrag må boligen også ha vært et felles prosjekt som involverer begge parter.

Ring oss