Digitalisering i selskapsretten: Lovendringer og EU-direktiv

I et stadig mer globalisert og digitalisert forretningslandskap er effektive juridiske rammeverk avgjørende for å legge til rette for en sømløs økonomisk drift. Lov 16. juni 2023 nr. 67 om endringer i register- og foretakslovgivningen mv. representerer en betydningsfull milepæl i retning av å modernisere og tilpasse norsk selskapsrett til det moderne digitale era. I dette innlegget skal vi utforske nøkkelendringene som følger av dette lovforslaget og hvordan det gjennomfører bestemmelser fra EU-direktivet 2019/1151, også kjent som “digitaliseringsdirektivet.”

Digitaliseringsdirektivet og dets formål

Digitaliseringsdirektivet, også kjent som EU-direktiv 2019/1151, er en del av EU’s bredere innsats for å forenkle og harmonisere regelverket for selskapsrett i medlemslandene. Direktivets hovedmål er å fremme et mer effektivt og integrert indre marked for selskaper og å legge til rette for digitalisering av prosesser knyttet til stiftelse, registrering og informasjonsdeling om selskaper.

Norske endringer i tråd med digitaliseringsdirektivet

De norske endringene, som er implementert gjennom Lov 16. juni 2023 nr. 67, har til hensikt å gjøre norsk selskapsrett mer i samsvar med EU-direktivet og dermed styrke Norges deltakelse i det indre markedet. Her er noen av de viktigste endringene:

  1. Digital stiftelse av selskaper: Det innføres nye regler som gjør det mulig å stifte selskaper digitalt, noe som gir økt fleksibilitet og effektivitet i opprettelsesprosessen.
  2. Enhetlig registreringsskjema: Direktivet legger til rette for en enhetlig registreringsprosess for selskaper i EU-land. Dette innebærer at det vil være felles skjemaer og prosedyrer for å registrere selskaper, noe som forenkler selskapsdannelsen og gjør det enklere å navigere i ulike lands regelverk.
  3. Informasjonsdeling mellom medlemsstater: Direktivet legger vekt på å forbedre tilgjengeligheten av informasjon om selskaper på tvers av medlemsstatene. Dette vil hjelpe bedrifter, investorer og andre aktører med å få tilgang til nøyaktig og oppdatert informasjon om selskaper på en enkel måte.
  4. Tilknytningskrav: Lovendringene kan også innebære nye krav knyttet til tilknytning av selskaper, som kan påvirke hvordan selskaper organiserer sine eierstrukturer.

Delt ikraftsetting og veien videre

Det er viktig å merke seg at Lov 16. juni 2023 nr. 67 implementerer disse endringene gradvis, og noen bestemmelser kan tre i kraft senere. Det er også viktig for næringsdrivende og juridiske fagpersoner å forstå hvordan disse endringene påvirker deres forretningspraksis og overholde de nye kravene som innføres.

Ring oss