Dyrevelferdsloven § 24. Tilsyn og stell – En Grunnleggende Rett for Våre Dyrevenner

I dagens samfunn, hvor vi stadig blir mer bevisste på dyrenes rettigheter og velferd, er det viktig å forstå hvilke lover og reguleringer som finnes for å beskytte dem. I Norge er Dyrevelferdsloven et sentralt lovverk, og i denne posten vil jeg ta for meg § 24, som omhandler tilsyn og stell av dyr.

Hva sier loven?

Dyrevelferdsloven § 24 er klart og tydelig på at dyr skal ha godt tilsyn og stell. Dette innebærer at dyreholder skal sørge for at dyr får tilfredsstillende fôr, beite og vann som er av god kvalitet, dekker dyrets behov og fremmer god helse og velferd. Det er også viktig at dyrene beskyttes mot skader, sykdom, parasitter og andre farer.

Syke og skadde dyr skal gis forsvarlig behandling og avlives om nødvendig. Videre skal dyreholder sikre at spredning av smitte begrenses, og at dyr, der det er relevant, blir tilstrekkelig tamme til å kunne håndteres og stelles på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

Hvem gjelder loven for?

Det er viktig å merke seg at denne loven gjelder for alle typer dyrehold, både for landdyr og akvatiske dyr, uavhengig av hvor disse befinner seg. Det inkluderer også tamrein og andre dyr som går ute hele eller deler av året.

Hva betyr dette i praksis?

For det første, understreker loven at god dyrevelferd er mer enn bare fysisk helse. Det handler også om å sikre dyrets psykiske velferd ved å sørge for at det er tilstrekkelig tamt for å håndteres og stelles på en forsvarlig måte.

Dernest, er det en plikt for dyreholder å sørge for at fôr, beite og vann er av god kvalitet og dekker dyrets behov. Dette innebærer at dyret får tilstrekkelig næring, fremmer god helse, og at fôret ikke inneholder skadelige stoffer.

I tillegg til disse grunnleggende behovene, krever loven at dyrene beskyttes mot skade, sykdom, parasitter og andre farer. Dette kan for eksempel inkludere beskyttelse mot rovdyr, sikkerhet på vei og jernbane, og sikring mot skade fra andre mennesker eller dyr.

Konklusjon

Dyrevelferdsloven § 24 er en kraftig påminnelse om det ansvaret vi har som samfunn til å beskytte og vareta dyrenes velferd.

Ring oss