Eiendomsmegling i Norge: Lovkrav og tillatelsesprosesser

Lov om eiendomsmegling regulerer virksomheten knyttet til eiendomsmegling i Norge og setter klare krav til de som ønsker å drive denne typen virksomhet. I henhold til § 2-1 i eiendomsmeglingsloven må enhver form for eiendomsmegling mot godtgjørelse kun drives av foretak som har fått tillatelse fra Finanstilsynet som eiendomsmeglingsforetak, eller av advokater med norsk advokatbevilling som har stilt sikkerhet i samsvar med domstolloven.

Det finnes imidlertid unntak fra kravet om tillatelse for banker som utfører oppgjør som nevnt i § 1-2 annet ledd. Departementet har også anledning til å fastsette i forskrift at rettshjelpsvirksomhet etter domstolloven § 218 annet ledd nr. 1 kan drive eiendomsmegling mot godtgjørelse.

Videre gir loven departementet myndighet til å utstede forskrifter som tillater midlertidig drift av eiendomsmegling mot godtgjørelse av personer som er lovlig etablert i en annen EØS-stat, med sikte på å drive denne virksomheten der. Departementet kan også gi nærmere regler om utøvelsen av slik virksomhet, herunder unntak fra de vanlige reglene i eiendomsmeglingsloven.

Når det gjelder rettshjelpsvirksomhet, tillater eiendomsmeglingsloven også at foretak som driver rettshjelpsvirksomhet kan drive eiendomsmegling mot godtgjørelse. Dette gjelder under visse forutsetninger, som at rettshjelpsvirksomheten er organisert som enkeltpersonforetak i henhold til domstolloven § 219a første ledd, og at rettshjelperen har drevet rettshjelpvirksomhet etter tillatelse fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet i minst tre år i samsvar med advokatforskriften § 1-1.

Det er viktig å merke seg at bestemmelser i eiendomsmeglingsloven og relevante forskrifter gjelder også for eiendomsmeglingsvirksomhet drevet av advokater i henhold til eiendomsmeglingsloven § 2-1 første ledd nr. 2.

Lov om eiendomsmegling gir dermed et solid regelverk som sikrer at eiendomsmeglere og rettshjelpere som driver med eiendomsmegling, har nødvendig tillatelse og oppfyller visse krav for å sikre kvalitet og trygghet i eiendomstransaksjoner. Det er viktig å være kjent med disse bestemmelsene for å sikre en trygg og profesjonell eiendomshandel i Norge.

Ring oss