Eiendomsregistrering og Matrikkelloven: Hva er matrikkeleining?

I den komplekse verden av eiendomsforvaltning og registrering spiller Matrikkelloven en avgjørende rolle. Denne loven, som ble innført i 2009, har som mål å skape en enhetlig og pålitelig registrering av fast eiendom i Norge. Sentralt i loven er begrepet “Matrikkeleining,” men hva innebærer egentlig dette begrepet, og hvordan påvirker det eiendomsforvaltningen?

Matrikkeleining – En Oversikt:

Matrikkeleining er en sentral del av Matrikkelloven og refererer til forskjellige typer fast eiendom som kan registreres som separate enheter. Disse enhetene har klart definerte egenskaper som gir dem en selvstendig identitet i eiendomsregisteret. Her er de fem hovedtypene av matrikkeleining:

  1. Grunneigedom: Dette er den mest kjente formen for eiendom og er avgrenset av eiendomsgrenser på jordoverflaten. Grunneigedommen strekker seg så langt ned i grunnen og oppover i luften som den private eiendomsretten tillater etter gjeldende regler.
  2. Anleggseigedom: Dette er en eiendomstype som er knyttet til en bygning, konstruksjon eller et avgrenset fysisk volum som har tillatelse til utbygging og som er skilt ut som en egen eiendom. Grensene til anleggseigedom følger konstruksjonen, og denne typen eiendom kan også inkludere områder under eller over bakkenivå.
  3. Eigarseksjon: Eigarseksjon er en definert eiendomstype i henhold til eigarseksjonslova, og den har klare grenser som strekker seg ned i grunnen og oppover i luften, akkurat som grunneigedom.
  4. Jordsameige: Dette er en form for samleie av grunnareal som deles mellom flere grunneigedommer, og der eierandelene inngår som en del av de respektive grunneiendommene.
  5. Festegrunn: Festegrunn er en del av en grunneigedom eller jordsameige som er underlagt festetrettigheter eller en eksklusiv og langvarig bruksrettighet.

Opprettelse av Matrikkeleining:

En ny matrikkeleining opprettes når enheten blir registrert i matrikkelen. Dette er en viktig prosess som gir enheten sin egen identitet og plass i eiendomsregisteret. Enheten kan ikke slettes fra matrikkelen uten spesifikke juridiske grunner.

Det er også verdt å merke seg at enheter eller rettigheter som allerede har blitt tildelt matrikkelnummer i henhold til tidligere regelverk, fortsatt betraktes som matrikkeleining og forblir registrert i matrikkelen, selv om de ikke nødvendigvis oppfyller de nye kravene i Matrikkelloven.

Ring oss