Ektefellenes underholdsplikt: Hva sier loven?

I en verden preget av stadig endrende familiedynamikk, er det viktig å forstå de juridiske aspektene ved ekteskap, inkludert ektefellenes underholdsplikt. Spørsmålet som melder seg er: Hva er ektefellenes ansvar når det kommer til å bidra til husholdningens utgifter og andre felles behov, spesielt når det gjelder oppfostring av barn og hver ektefelles individuelle behov?

Ektefellenes gjensidige underholdsplikt er nedfelt i Ekteskapsloven § 38, som fastsetter følgende prinsipp: “Ektefellene har sammen ansvaret for de utgiftene og det arbeidet som kreves for det felles hushold og til dekning av andre felles behov, oppfostringen av barna og hver ektefelles særlige behov. Ektefellene bidrar ved tilskudd av penger, ved virksomhet i hjemmet eller på annen måte.”

Dette betyr at ektefellene må samarbeide for å dekke felles utgifter og ansvar knyttet til husholdningen. Denne plikten kan oppfylles på ulike måter, ikke bare ved økonomiske bidrag, men også gjennom praktisk arbeid i hjemmet. Naturalforsørgelse, som inkluderer arbeid i hjemmet, likestilles med økonomisk forsørgelse. Imidlertid er det viktig å merke seg at underholdsplikten kun gjelder så langt det er nødvendig for å dekke behovene som er nevnt i bestemmelsen.

Ekteskapsloven § 38 andre ledd legger til et ytterligere vilkår og fastslår følgende: “En ektefelle kan i rimelig utstrekning kreve penger av den andre ektefellen til å dekke utgifter som nevnt i første ledd.” Dette innebærer at det ikke er tilstrekkelig å hevde at den andre ektefellen ikke oppfyller sine plikter etter første ledd for å kreve penger. Kravet må også fremstå som rimelig. Eventuelle uenigheter eller tvister knyttet til underholdsplikten må derfor avgjøres av en domstol.

Det er viktig å forstå at underholdsplikten kun gjelder så lenge ektefellene lever sammen som ektepar. Etter et samlivsbrudd kan en ektefelle ikke lenger kreve underhold basert på Ekteskapsloven § 38. Dette innebærer at etter et samlivsbrudd vil eventuelle økonomiske forpliktelser mellom ektefellene måtte reguleres på annen måte, for eksempel gjennom en avtale om barnebidrag eller en skilsmisseavtale.

For å sikre klarhet og rettferdighet i forholdet mellom ektefellene, er det ofte lurt å søke juridisk rådgivning og inngå klare avtaler om økonomiske forpliktelser både i ekteskapet og i tilfelle av en eventuell separasjon. Dette vil bidra til å beskytte både ektefellers rettigheter og behov i tråd med loven.

Ring oss