Ektefellens arverett når det er livsarvinger

Arveloven § 8 gir klare retningslinjer for ektefellens arverett når arvelateren etterlater seg livsarvinger. Dette er en viktig juridisk bestemmelse som regulerer fordelingen av arven mellom ektefellen og livsarvingene.

Ektefellens del av arven

I henhold til Arveloven § 8 har ektefellen rett til en firedel av arven når det er livsarvinger etter arvelateren. Dette er en fastsatt andel som sikrer ektefellen en rettmessig del av arven, selv om det er livsarvinger som også har krav på arv. Denne bestemmelsen er utformet for å balansere ektefellens interesser med hensynet til arvelaterens etterkommere.

Minstearv som sikring

Uavhengig av størrelsen på arven har ektefellen rett til en minstearv som tilsvarer fire ganger folketrygdens grunnbeløp ved arvefallet. Dette gir ektefellen en økonomisk trygghet ved arvefallet og sikrer at han eller hun mottar en betydelig del av arven. Minstearven er en viktig juridisk mekanisme som beskytter ektefellen mot økonomisk usikkerhet etter arvelaterens død.

Rettigheter for livsarvinger

Selv om ektefellen mottar minstearven og dermed blir hovedarving, har livsarvingene likevel visse rettigheter i henhold til andre relevante bestemmelser i loven. Dette inkluderer rettigheter som ligner på de arvinger har etter reglene i §§ 92, 93, 104, 108 og 121. §§ 105 til 107 gjelder også tilsvarende. En livsarving kan også kreve verdsettelse ved skiftetakst etter § 106 for eiendeler som ektefellen skal overta, dersom verdsettelsen kan påvirke livsarvingens arverett. Dette sikrer at livsarvingene blir behandlet rettferdig i arvefordelingen, selv om ektefellen har rett til minstearv.

Sammenligning med gjeldende Lov

Arveloven § 8 og § 9 i lovforslaget tilsvarer § 6 i gjeldende arvelov og § 6 i Arvelovutvalgets lovforslag i NOU 2014:1. Det er viktig å merke seg at departementet ikke følger opp Arvelovutvalgets forslag om å øke ektefellearven. Dette lovforslaget representerer derfor en videreføring av gjeldende lov på dette området.

Forutsetninger for anvendelse

For at bestemmelsen i Arveloven § 8 skal få anvendelse, er det en forutsetning at arvelateren etterlater seg livsarvinger, inkludert barn, barnebarn eller andre etterkommere. Hvis arvelateren har en ektefelle, men ingen livsarvinger, blir arven fordelt i henhold til reglene i § 9.

Ring oss