Ektepakt etter ekteskapsloven kapittel 11

Ektepakt etter ekteskapsloven kapittel 11

Ektepakter er et viktig tema innenfor norsk ekteskapslovgivning. Kapittel 11 i ekteskapsloven omhandler ektepakter og regulerer kravene for at en ektepakt skal være gyldig og bindende for ektefellene og deres arvinger.

For det første må ektepakten være skriftlig og signert av begge ektefellene samtidig i nærvær av to vitner som begge ektefeller har godtatt. Vitnene må være myndige og ved full sans og samling. Det er også viktig at vitnene er klar over at det er en ektepakt som skal inngås. Dersom ektepakten bare er til fordel for den ene ektefellen, er den gyldig selv om denne ektefellen ikke har medvirket ved inngåelsen av ektepakten. Hvis en ektefelle krever samtykke fra verge, må samtykket gis på samme måte.

For at en ektepakt skal få rettsvern mot ektefellenes kreditorer, må den tinglyses i Ektepaktregisteret ved Registerenheten i Brønnøysund. Hvis ektepakten overdrar fast eiendom fra den ene ektefellen til den andre, må den også tinglyses hos registerføreren for tinglysing i fast eiendom etter de alminnelige reglene. Tilsvarende gjelder for andre eiendeler hvor overdragelse trenger tinglysing eller registrering for å få rettsvern.

Ektepakter gir ektefellene mulighet til å avtale økonomiske og andre rettsforhold seg imellom. Det kan for eksempel være avtale om fordeling av formue ved skilsmisse eller død, eller om hvem som skal ha ansvar for felles gjeld. Ektepakter kan være særlig nyttig når ektefellene har ulik økonomisk styrke eller dersom en av ektefellene har arvet eller fått en større gave.

Det er viktig å merke seg at ektepakter kan være komplekse, og det kan være lurt å søke juridisk rådgivning før man inngår en ektepakt. En ektepakt som ikke oppfyller kravene i loven, kan nemlig være ugyldig og dermed ikke ha rettsvern. Det kan også være vanskelig å endre eller oppheve en ektepakt etter at den er inngått.

I sum er ektepakter et viktig verktøy for å regulere rettigheter og plikter mellom ektefeller. Det er derfor viktig å forstå kravene for at en ektepakt skal være gyldig og å søke profesjonell hjelp dersom man er usikker på hvordan man skal gå fram.

Ring oss