En dypere forståelse av Arveloven § 117: Frist for å kreve privat skifte

Arveloven § 117 gir klare retningslinjer om fristene for å kreve privat skifte etter et dødsfall. Denne bestemmelsen, som har vært gjeldende siden lovens ikrafttredelse i 2019, spiller en viktig rolle i skifteprosessen etter et dødsfall, da den kan påvirke hvordan arven fordeles.

Første ledd i § 117 viderefører fristen fra skifteloven § 81. Ifølge denne bestemmelsen må en eller flere arvinger innen 60 dager etter dødsfallet, eller innen en annen frist som retten bestemmer, påta seg ansvaret for den avdødes forpliktelser hvis boet skal skiftes privat. Denne fristen er av stor betydning da den angir tidsperioden som tingretten har til å åpne offentlig skifte av eget tiltak.

Hvis arvingene ikke klarer å overholde denne fristen, er det tingrettens oppgave og plikt å åpne offentlig skifte. Det er imidlertid verdt å merke seg at retten kan forlenge denne fristen basert på en skjønnsmessig vurdering. Et eksempel på et tilfelle der det kan være rimelig å forlenge fristen, er hvis det er utstedt proklama og fristen for proklamaet ikke er utløpt.

Annet ledd i § 117 erstatter skifteloven § 32 første ledd annet punktum. Dette punktet bekrefter at overføring fra offentlig til privat skifte kan finne sted uten hindring av fristen i første ledd. Reglene om slik overføring følger av § 158 i lovforslaget.

Dette betyr at muligheten til å skifte boet privat ikke er utelukket selv om fristen utløper. Dette er et viktig poeng, da det gir arvinger mer fleksibilitet og valgmuligheter når det kommer til å håndtere boet etter et dødsfall.

Selv om Arveloven § 117 setter klare grenser for når privat skifte kan kreves, gir den også mulighet for forlengelse og endring, noe som reflekterer lovens evne til å tilpasse seg de varierte omstendighetene som kan oppstå i etterkant av et dødsfall.

Ring oss