Erstatningsansvar i byggesaker: Bori-dommen

Erstatningsansvar i forbindelse med plan- og bygningsloven er et komplekst juridisk tema som har blitt utforsket av Høyesterett gjennom flere betydningsfulle dommer.

Bori-dommen og ansvarsgrunnlag :

Høyesteretts dom i saken Rt-2015-276, kjent som Bori-dommen, er en av de mest innflytelsesrike i denne sammenhengen. Saken involverte en avtale mellom en bygningseier og et boligbyggelag angående rehabilitering og ombygging. Sentralt var spørsmålet om boligbyggelagets rolle som ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende i henhold til plan- og bygningsloven kunne føre til erstatningsansvar overfor det senere eierlaget.

Erstatningsgrunnlaget ble etablert ved å fastslå at opplysningene i kontrollerklæringene var uriktige, og at den midlertidige brukstillatelsen ble gitt på feilaktige premisser. Bori-dommen understreket viktigheten av å beskytte private interesser i tillegg til å ivareta offentligrettslige plikter. Dommen la også vekt på hensynet til tapssituasjonen og karakteren av pliktbruddet.

Ring oss