Etter at Forbrukerklageutvalget har truffet avgjørelsen

Hva skjer når Forbrukerklageutvalget har fattet sitt vedtak? Hvordan påvirker dette partene og hva er de rettslige konsekvensene av avgjørelsen? La oss utforske de ulike aspektene ved utfallet og de handlingsalternativene som blir tilgjengelige for partene.

Når en avgjørelse er tatt, blir den formidlet til partene via post eller, alternativt, forkynt ved hjelp av stevnevitne. Vi erkjenner de utfordrende langvarige prosessene og de påvirkningene dette kan ha på partene. Likevel har vi ikke muligheten til å prioritere individuelle saker over andre.

Forbrukerklageutvalgets vedtak er bindende for partene, med mindre det blir brakt inn for domstolene for revisjon innenfor stevningsfristen. Hverken Forbrukartilsynet eller Forbrukerklageutvalget deltar i den påfølgende oppgjørsprosessen mellom partene. Det er partenes ansvar å ta kontakt med hverandre for å få vedtaket iverksatt. Dersom det er en pengefordring involvert, bør den part som har krav på betaling, oppgi sitt kontonummer til den som skylder. Dersom renter er tildelt, kan disse beregnes.

Dersom vedtaket ikke følges innenfor den fastsatte fristen, er det mulig å innkreve kravet med bistand fra namsmyndighetene. Nærmere veiledning kan gis av namsmannen. En lenke til deres nettside er tilgjengelig her.

Dersom man ikke er enig i Forbrukerklageutvalgets avgjørelse, har partene muligheten til å bringe saken for tingretten innen én måned fra vedtaket ble forkynt. Stevningen kan sendes direkte til tingretten eller til Forbrukerklageutvalget, som videresender den til tingretten. For en enklere stevningssak finner du skjemaet her: Forenklet Stevning.

Søksmålsfristen løper også i rettsferiene og forlenges ikke selv om fristen utløper på en helg eller helligdag.

Når søksmålsfristen er utløpt, er det vanligvis ikke mulig å bringe saken for domstolene. Unntaksvis kan Forbrukerklageutvalget beslutte å forlenge søksmålsfristen. Partene vil da få muligheten til å bringe saken for retten, selv om fristen er utløpt. Vilkårene for en slik forlengelse følger av tvisteloven §§ 16-12 til 16-14.

En sak kan ikke på nytt behandles av Forbrukerklageutvalget. I ekstraordinære tilfeller kan likevel en sak kreves gjenopptatt i henhold til reglene i forbrukerklageloven § 20. Vilkårene for gjenåpning er strenge. Gjenåpning er kun aktuelt dersom det fremkommer opplysninger som var ukjente da vedtaket ble fattet, og som mest sannsynlig ville ført til en annen avgjørelse. Gjenåpning kan ikke kreves på grunnlag av omstendigheter som parten burde ha fremmet under den ordinære behandlingen eller før søksmålsfristen gikk ut.

I visse tilfeller kan Forbrukerrådet hjelpe forbrukere med rettssak i domstolen. Dette kan være relevant hvis saken har prinsipiell betydning.

Ring oss