Feriepenger av sykepenger

I vår kontinuerlige innsats for å forstå de komplekse aspektene av norsk lov, dykker vi denne gangen ned i § 8-33 i Folketrygdloven. Denne paragrafen dreier seg om feriepenger av sykepenger til arbeidstakere, og den har betydelig innvirkning på mange arbeidstakeres økonomi.

§ 8-33 i Folketrygdloven er hvor hovedreglene om feriepenger av sykepenger er samlet. Utbetalingsbestemmelser for feriepengene finner vi derimot i § 22-10 femte ledd. For å forstå denne paragrafen bedre, kan vi også henvise til Ot.prp.nr.29 (1995–1996), som bemerker at den ikke gjelder for feriepenger etter § 8-21, der feriepenger ytes i henhold til en forsikring.

Feriepenger til arbeidstaker

§ 8-33 første ledd gir oss hovedregelen om feriepenger av sykepenger til arbeidstakere. Den avgjørende faktoren for en sykmeldt persons rett til feriepenger etter denne paragrafen er statusen på tidspunktet for sykmeldingen. Her blir det viktig å merke seg at trygdekontoret skal ta hensyn til ligningskontorets vurdering av status. Dette inkluderer også fiskere. Dersom en fisker skattes som arbeidstaker, har de rett til feriepenger av de første 48 sykepengedagene. På den andre siden, hvis en fisker skattes som selvstendig næringsdrivende, har de ingen rett til feriepenger i henhold til § 8-33.

Selv om § 8-33 dekker hovedreglene for feriepenger av sykepenger til arbeidstakere, finnes det også særbestemmelser i Kapittel 8 som berører bestemte grupper arbeidstakere og andre enn arbeidstakere. La oss ta en rask oversikt over hvilke grupper som har rett til feriepenger og hvilke som ikke har det:

Grupper som har rett til feriepenger:

  • Arbeidstakere
  • Vernepliktige
  • Sjømenn
  • Fiskere som lignes som arbeidstakere

Grupper som ikke har rett til feriepenger:

  • Selvstendig næringsdrivende
  • Frilansere
  • Medlemmer som får sykepenger etter § 8-47 og midlertidig har vært ute av inntektsgivende arbeid
  • Arbeidsløse
  • Fiskere som lignes som næringsdrivende

Opptjeningsåret

Når det gjelder opptjeningsår for feriepengene, er det sykepengeperioden som er avgjørende, ikke tidspunktet for utbetaling fra trygdekontoret. Dette gjelder også når arbeidsgiveren forskutterer sykepenger utover arbeidsgiverperioden.

Feilutbetalte sykepenger

Viktig å merke seg er at feilutbetalte sykepenger ikke gir rett til feriepenger, uavhengig av om sykepengene kan kreves tilbake eller ikke. Hvis sykepengene delvis er feilutbetalt, vil feriepengene bli redusert.

Utbetalingstidspunkt

Ifølge § 22-10 femte ledd utbetales feriepenger av sykepenger i andre halvdel av mai måned året etter opptjeningsåret. Spørsmål om forskuttering av feriepenger kan besvares ved å henvise til de retningslinjene som er gitt i rundskrivet til § 22-10.

Beregning av feriepenger

For arbeidstakere som har fylt 59 år i opptjeningsåret, skal det beregnes et tillegg på 2,3%, noe som gir totalt 12,5% av feriepengegrunnlaget. Ferienpengegrunnlaget skal fremgå av lønns- og trekkoppgavene for opptjeningsåret.

Ring oss