Forbrukerklageutvalet: Neste steg i klageprosessen

Når en klagesak ikke lar seg løse gjennom mekling hos Forbrukertilsynet eller Forbrukerrådet før 1. januar 2021, blir muligheten til å bringe saken videre til behandling i Forbrukerklageutvalet tilgjengelig for partene.

Forbrukerklageutvalet har nylig gått gjennom en omstillingsprosess, og som en konsekvens kan saksbehandlingstiden i visse tilfeller strekke seg opp til 1 år. Vi jobber kontinuerlig med å redusere denne tiden, og en betydelig andel saker blir nå behandlet innenfor en tidsramme på tre til seks måneder.

Saksbehandlingen foregår i den rekkefølgen sakene ble innlevert til utvalet. I løpet av ventetiden trenger du ikke å ta kontakt med oss, med mindre det har skjedd vesentlige endringer, som for eksempel en løsning på saken, videresalg av varen eller tilsvarende. I slike tilfeller ønsker vi gjerne å bli informert.

Når utvalet har fullført behandlingen av saken din, vil du motta en skriftlig melding om utfallet.

Oversikt over Saksgangen
For en kort oppsummering av saksgangen:

  • En av partene sender klagen til Forbrukerklageutvalet etter at mekling i Forbrukertilsynet ikke har ført til en løsning.
  • Sekretariatet til Forbrukerklageutvalet mottar klagen og alle relevante saksdokumenter fra Forbrukertilsynet.
  • Sekretariatet videreformidler saken til motparten.
  • Partene gis anledning til å sende inn nye kommentarer, uttalelser og/eller ny dokumentasjon. Dette materialet deles deretter med den andre parten.
  • Sekretariatet forbereder saken for utvalet og planlegger behandling på et utvalsmøte.
  • En komité bestående av tre medlemmer behandler saken under møtet.
  • Avgjørelsen kunngjøres for partene.
Ring oss