Forhåndsvarsel etter plan- og bygningsloven

I samsvar med Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 32-2 skal den ansvarlige for ulovligheter varsles før pålegg gis, tvangsmulkt vedtas eller forelegg utferdiges. Varselet skal gis skriftlig og inneholde nødvendig informasjon angående konsekvensene av manglende retting innen fristen. Formålet med denne bestemmelsen er å sikre en effektiv ulovlighetsoppfølging samtidig som den enkeltes rettssikkerhet ivaretas.

Et forhåndsvarsel sendes ut med en frist på minimum tre uker, og denne fristen kan forlenges etter behov. Varselet gir den ansvarlige tidlig informasjon om situasjonen og oppfyller kravene til forhåndsvarsel for samtlige aktuelle enkeltvedtak i rettingsprosessen. Eventuelle overtredelsesgebyr varsles separat, vanligvis etter at rettingssaken er avsluttet.

Dersom forhåndsvarselet fører til en søknad om å få godkjent det ulovlige tiltaket i ettertid, og søknaden avslås, kan bygningsmyndighetene gi pålegg om retting og fastsette tvangsmulkt samtidig. I tilfeller der flere vedtak påklages, kan klagesakene koordineres til én prosess for å spare tid og ressurser.

I tilfeller der kommunen ikke mottar noen søknad om å få godkjent det ulovlige tiltaket, kan tvangsmulkt fastsettes samtidig med pålegg om retting. Forhåndsvarsel er imidlertid ikke påkrevd ved pålegg om øyeblikkelig stans i samsvar med § 32-4. Denne bestemmelsen bidrar til å sikre en smidig og rettferdig ulovlighetsoppfølging i tråd med lovens intensjoner.

Ring oss