Forskrift om Bostøtte i Norge

Forskriften om bostøtte handler primært om hvordan man beregner støtten som skal betales ut. Ifølge § 1 i forskriften er utbetalt bostøtte 73,7 prosent av differansen mellom godkjente boutgifter (som fastsettes etter § 2 og § 3) og en egenandel (som beregnes etter § 4 til § 8).

§ 2 gir detaljerte retningslinjer for beregning av godkjente bo-utgifter. Disse inkluderer husleie for leide boliger, felleskostnader og utgifter til renter, avdrag og gebyr på lån til finansiering av boligen for boliger i boligkooperativ, eierseksjoner, aksjeleiligheter og obligasjonsleiligheter. For andre typer boliger, omfatter de godkjente bo-utgiftene driftsutgifter, renter, avdrag og gebyrer på boliglån, kommunale avgifter, eiendomsskatt, og festeavgift.

§ 3 fastsetter de øvre grensene for bo-utgifter, som avhenger av antall personer i husholdningen og plasseringen av boligen. Disse grensene blir også justert for husstander med spesielt høye bo-utgifter på grunn av behov for tilpasset bolig for funksjonshemmede medlemmer.

§ 4 tar for seg fastsettelsen av egenandelen, som trekkes fra de godkjente bo-utgiftene. Denne egenandelen bestemmes av den omregnede inntekten. Den minste egenandelen er fastsatt til kr 23 949 per år for alle.

§ 5 gir detaljerte instruksjoner om hvordan inntekten og formuen til husstanden skal beregnes, med unntak for barn under 18 år. Informasjonen om inntekt blir hentet fra Skatteetaten hver måned. Søkeren er også pålagt å gi opplysninger om skattbar inntekt og formue som ikke hentes fra Skatteetatens register.

Sammen utgjør disse paragrafene kjernen i forskrift om bustøtte. Forståelsen av disse paragrafene er viktig for å kunne navigere i systemet, og å vite hvilke rettigheter og plikter man har som mottaker av bostøtte.

Dette er bare en kort oppsummering av forskriftene. For en komplett forståelse, anbefales det å lese hele forskriften nøye, da det er mange detaljer og unntak som ikke er dekket i dette innlegget.

Det er også viktig å merke seg at forskriften om bostøtte endres regelmessig for å reflektere endringer i samfunnet og økonomien. Derfor er det viktig å holde seg oppdatert på eventuelle endringer for å sikre at man mottar riktig støtte.

Ring oss