Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg – FEL

Elektriske anlegg og utstyr utgjør en integrert del av hverdagen vår, med stor betydning for sikkerhet, komfort og effektivitet. Regulering av disse er avgjørende for å opprettholde sikkerhetsstandarder og minimere risikoen for ulykker. I denne bloggposten skal vi utforske en spesifikk forskrift innenfor dette området – Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, også kjent som FEL.

FEL ble fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) den 6. november 1998, og trådte i kraft 1. januar 1999. Forskriften er et resultat av en revisjon av tidligere forskrifter, og er et forsøk på å forbedre og standardisere kravene til sikkerhet ved prosjektering, utførelse, endringer og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

FELs virkeområde er hovedsakelig det samme som for tidligere forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner. Den omfatter en lang rekke ulike typer lavspenningsanlegg, med en maksimal nominell spenning på 1.000 V vekselstrøm eller 1.500 V likestrøm. Slike anlegg finnes i boliger, kommersielle og offentlige virksomheter, helseinstitusjoner, industri, jord- og hagebruk, prefabrikkerte bygninger, campingvogner og campingplasser, byggeplasser, utstillinger, messer og marinaer. Listen er imidlertid ikke uttømmende.

Det er viktig å bemerke at forskriften er funksjonell, noe som betyr at den ikke inneholder detaljerte tekniske krav for utførelse av lavspenningsanlegg. I stedet gir den grunnleggende sikkerhetskrav og viser til normer som beskriver hvordan disse kan oppfylles. Forskriften er juridisk bindende, men den tillater også alternative løsninger, forutsatt at det kan dokumenteres at minst tilsvarende sikkerhet oppnås.

FEL inneholder også klare ansvarsfordelinger. Den legger vekt på at ansvaret for å oppfylle forskriftens krav ikke kun hviler på den som utfører anlegget, men også på de som prosjekterer anlegg og de som eier eller bruker anlegget. Dette er en viktig endring fra tidligere forskrifter, og anerkjenner det faktum at sikkerhetsnivået for et gitt anlegg fastsettes allerede ved prosjekteringsfasen.

Til slutt skal vi nevne at forskriften tar hensyn til den teknologiske utviklingen og endringer i lovgivningen siden tidligere forskrifter trådte i kraft. Dette inkluderer endringer i lovgivningen som beskytter forbrukere i forbindelse med kjøp av håndverkertjenester og som regulerer ansvarsforhold ved avhending av fast eiendom.

Forståelsen og implementeringen av FEL er avgjørende for å sikre et høyt sikkerhetsnivå i alle typer elektriske lavspenningsanlegg. Ved å følge forskriften, kan vi bidra til å redusere risikoen for ulykker, sikre trygg bruk av elektrisk utstyr og forbedre samfunnssikkerheten.

Ring oss