Forstå dine rettigheter: Angrerettloven for forbrukere

Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) har til hensikt å sikre forbrukernes rettigheter ved kjøp av varer og tjenester gjennom fjernsalg eller utenom faste forretningslokaler. Loven er relevant når den næringsdrivende handler i næringsvirksomhet og avtalen inngås på slike måter.

Loven omfatter også tilfeller der en næringsdrivende handler på vegne av en ikke-næringsdrivende selger eller tjenesteyter i situasjoner som beskrevet i første ledd av loven. Videre gjelder loven også for Svalbard og Jan Mayen, men det kan fastsettes forskrifter som begrenser lovens anvendelse eller gir spesielle regler for disse områdene.

I forhold til den tidligere angrerettloven (lov 2000 nr. 105) har § 1 blitt videreført med noen endringer. Begrepene “selger” og “tjenesteyter” er nå erstattet med begrepet “næringsdrivende” som en fellesbetegnelse. I tillegg har begrepet “fast utsalgssted” blitt byttet ut med “faste forretningslokaler,” i tråd med den norske oversettelsen av direktivet om forbrukerrettigheter (2011/83/EU). Endringen i begrepsbruk innebærer ingen endring i reell praksis.

Loven omfatter salg av varer og tjenester, men det har vært uklarhet rundt hvordan visse ytelser skal klassifiseres. For eksempel skal avtaler om levering av vann, gass eller elektrisitet som ikke er begrenset eller fastsatt i mengde, samt levering av fjernvarme eller digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, klassifiseres som avtaler om tjenester.

Den andre paragrafen viderefører bestemmelsen i lov 2000 nr. 105 § 1 annet ledd, som pålegger næringsdrivende plikt til å gi opplysninger før avtaleinngåelse og oppfylle formelle krav til avtalen når avtalen inngås gjennom en næringsdrivende mellommann. Dette gjelder selv om den reelle selgeren ikke er en næringsdrivende. Derimot gjelder ikke lovens bestemmelser om angrerett når avtalen inngås ved hjelp av en mellommann, og den reelle selgeren ikke er næringsdrivende. Sanksjonsbestemmelsene i loven gjelder også for mellommenn.

Formålet med loven er å sikre at forbrukere får nødvendig informasjon om produktene og tjenestene de kjøper, samt å gi dem muligheten til å angre på kjøpet innenfor lovens rammer. Loven sikrer dermed forbrukernes rettigheter og fremmer et trygt og rettferdig forbrukermarked. Det er viktig for næringsdrivende å være klar over lovens bestemmelser og plikter for å unngå eventuelle sanksjoner og tvister med forbrukerne.

Ring oss