Forståelse av Arveloven § 118: Utførelse og Innhold i Skifteattest

Arvelovens § 118 gir veiledning om utførelsen og innholdet i en skifteattest. Dette er et sentralt juridisk dokument i behandlingen av et dødsbo. Skifteattesten utstedes etter oppfylte vilkår for privat skifte når fristen i henhold til Arveloven § 117 er utløpt. Skifteattesten kan også utstedes tidligere, dersom alle arvingene samtykker.

Skifteattesten utstedes til den eller de av arvingene som har påtatt seg ansvaret for avdødes forpliktelser innen fristens utløp. I tilfeller hvor en arving har verge, skal vergen også angis i skifteattesten. Denne attesten gir også opplysninger om hvem som har påtatt seg ansvaret for avdødes forpliktelser.

Etter at skifteattesten er utstedt, er dødsboet formelt overtatt til privat skifte. Den personen eller personene som skifteattesten er utstedt til, er deretter legitimert til å råde over avdødes eiendeler og til å forplikte boet.

Hvis det er vesentlige feil ved skifteattesten, kan attesten kreves rettet. Dette kan for eksempel være tilfellet hvis skifteattesten er utstedt til feil person, eller hvis en arving som har påtatt seg ansvaret for gjelden, er utelatt. Avslag på utstedelse av skifteattest kan ankes.

Retten har plikt til å underrette alle kjente arvinger om innholdet i skifteattesten. Hvis noen av arvingene er mindreårige eller fratatt rettslig handleevne, skal retten sende kopi av skifteattesten til statsforvalteren. I tilfeller hvor et testament innebærer at det skal opprettes en stiftelse, skal retten sende kopi av skifteattesten til Stiftelsestilsynet.

Departementet kan gi nærmere regler om skifteattester gjennom forskrifter, herunder om hvem skifteattester skal utstedes til, og innholdet i skifteattester. Dermed gir Arveloven § 118 grunnlaget for utstedelse og innhold i skifteattesten, og gir samtidig mulighet for at disse reglene kan presiseres ytterligere ved hjelp av forskrifter.

Ring oss