Fri rettshjelp når bare oppreisningserstatningskravet ankes

Dersom dom i tingretten frikjente tiltalte både for straff og erstatning kan fornærmede velge å anke erstatningssaken selv om påtalemyndigheten ikke anker straffesaken.

Det følger av straffeprosessloven § 107 e at oppnevningen av bistandsadvokat opprettholdes også for lagmannsretten i slike saker.

Straffeprosessloven § 107 e.Oppnevning som bistandsadvokat omfatter også fortsatt behandling av sivile krav etter tvistelovens regler, jf. § 434 syvende ledd, og særskilt anke over sivile krav etter tvistelovens regler, jf. § 435.

Ring oss