Fullmektigens inhabilitet – Konsekvenser i fremtidsfullmakter

I en fremtidsfullmakt er fullmektigen normalt sett den personen som er betrodd med å ivareta fullmaktsgiverens interesser. Imidlertid kan det oppstå situasjoner der fullmektigen blir inhabil, og i slike tilfeller kan det få betydelige konsekvenser for utførelsen av fullmakten.

Inhabilitet oppstår når fullmektigen har, eller kan ha, en personlig interesse i saken som skal håndteres. Dette gjelder også hvis fullmektigens nærmeste familie har, eller kan ha, en egeninteresse i saken. I slike tilfeller er fullmektigen pålagt å kontakte statsforvalteren, som vil ta nødvendige skritt for å utnevne en verge til å håndtere spørsmål der fullmektigen er inhabil.

La oss se på noen eksempler. Hvis fullmektigen selv eller fullmektigens nærmeste familie ønsker å kjøpe eiendommen til fullmaktsgiveren, vil fullmektigen være inhabil. Det samme gjelder hvis det er snakk om utdeling av forskudd på arv eller store gaver til fullmektigen og hans eller hennes familie.

Men det er viktig å merke seg at denne situasjonen kan unngås hvis du som fullmaktsgiver bestemmer at fullmektigen skal kunne representere deg selv når vedkommende har en interesse i saken. Dette må imidlertid klart fremgå av fremtidsfullmakten, inkludert hva fullmektigen kan gjøre på dine vegne og eventuelle begrensninger som gjelder. Alternativt kan du i fremtidsfullmakten bestemme at en annen person kan tre inn og treffe beslutninger i slike spørsmål.

Hvis ingenting annet er avtalt eller fastsatt i fullmakten, kan fullmektigen dekke sine nødvendige utgifter fra midlene til fullmaktsgiveren. I tillegg kan fullmektigen, når det er rimelig, ta et passende vederlag, med mindre noe annet er avtalt eller fastsatt i fullmakten. Fullmektigen kan også gi vanlige gaver på vegne av fullmaktsgiveren, men andre gaver kan bare gis hvis de er spesifikt angitt i fullmakten.

Ring oss