Gjeldsforhandling og Konkursloven: Når kan frivillig moratorium og akkord bli ugyldig?

I en verden hvor økonomiske utfordringer kan overvelde selv de mest nøye planlagte finansielle situasjoner, gir Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) et viktig rammeverk for å takle slike utfordringer. § 28 i loven tar opp et interessant aspekt – nemlig hva som kan føre til at et frivillig moratorium, en frivillig akkord eller en frivillig likvidasjonsakkord blir ugyldig.

Ufullstendige eller uriktige opplysninger:
Først og fremst, hvis skyldneren bevisst eller uaktsomt har gitt feilaktige eller ufullstendige opplysninger om sine eiendeler eller forpliktelser, kan dette føre til ugyldighet. Dette understreker viktigheten av ærlighet og nøyaktighet i prosessen med å forhandle om en gjeldsordning.

Særlige fordeler og brudd på betingelser:
En annen situasjon som kan føre til ugyldighet er når skyldneren eller en tredjeperson, med skyldnerens samtykke, gir eller lover spesielle fordeler til en eller flere fordringshavere i strid med gjeldsordningen eller dens forutsetninger. Dette kan skape en ubalanse i ordningen og underminere dens rettferdighet.

Tap av henstand og konsekvenser:
Hvis en av de nevnte situasjonene oppstår, vil skyldneren miste retten til henstand som ble gitt som en del av den frivillige ordningen. Dette betyr at skyldneren blir ansvarlig for å betale tilbake de delene av fordringene som ble ettergitt gjennom akkorden. Dette er en viktig konsekvens som fordringshaverne må være klar over.

Tidsbegrensninger:
Det er også verdt å merke seg at retten til å utfordre en gjeldsordning etter § 28 er tidsbegrenset. En fordringshaver som mener at ugyldighetsgrunnlagene er til stede, har ett år fra datoen da han ble klar over forholdet, til å ta rettslige skritt. Imidlertid kan denne retten ikke utøves senere enn tre år etter at gjeldsforhandlingen er avsluttet.

Det er derfor av avgjørende betydning for både skyldnere og fordringshavere å være oppmerksom på disse bestemmelsene når de er involvert i en gjeldsordningsprosess. Å forstå mulige konsekvenser av feilaktige opplysninger eller brudd på ordningen er en viktig del av å sikre at prosessen er rettferdig og rettferdig for alle involverte parter.

Ring oss