Gjennomføring av innløsning: Tomtefeste

Når veien til eiendomsrett gjennom innløsning er kartlagt og innløysingssummen er fastsatt, begynner prosessen med å gjennomføre innløsingen. Denne delen av tomtefesteloven er avgjørende for å sikre at festaren får sin varige disposisjonsrett til festetomten.

Når innløsingssummen og eventuelle innløsningsvilkår er endelig fastsatt, har festaren rett til å kreve at bortfestaren gjør det som er nødvendig fra sin side for å skille ut festetomten fra bortfestareiendommen og overføre hjemmelen til festaren. Dette er en viktig juridisk skilsmisseprosess som sikrer festaren full eiendomsrett til tomten.

I denne fasen av innløsningsprosessen er det viktig å merke seg at festaren bærer alle kostnader knyttet til fradeling av festetomten og hjemmelsoverføring, med mindre annet er avtalt. Dette inkluderer alle utgifter som følger med de nødvendige juridiske og praktiske trinnene for å realisere innløsningen.

Senest fire uker etter at innløsningssummen er endelig fastsatt gjennom skjønn, voldgift eller rettslig avgjørelse, har festaren muligheten til å trekke tilbake kravet om innløsning. Dette er en betydningsfull frist, og hvis festaren velger å avstå fra innløsning, må vedkommende dekke alle nødvendige kostnader som bortfestaren pådrar seg som følge av kravet. Dette inkluderer også eventuelle sakskostnader som tilfaller bortfestaren. Dersom det oppstår uenighet om kostnadene, kan partene be avgjerdsinstansen om å fastsette beløpet festaren skal betale. Dommeren eller lederen for skjønnet eller retten har myndighet til å treffe denne beslutningen alene.

Ring oss