Gjenstandsløse saker

I noen tilfeller kan det vise seg at når retten skal ta stilling til en sak så er den gjenstandsløs.

  • En sak er gjenstandsløs når partene ikke lengre har noen rettslig interesse i å få saken prøvd.
  • Det kan være fordi et pengekrav er betalt, det kan være fordi et barn er levert tilbake og det er krevd bruk av tvang etter bl. § 65 og det kan være overprøving av besøksforbud som blir anket og besøksforbudet er utgått når lagmannsretten ser på saken.
  • Når saken blir gjenstandsløs mens den står for ankeinstansen, ender den uten rettskraftig avgjørelse av kravet, jf. Rt-2013-1052
  • tvisteloven § 20-4 bokstav b kan begrunne medhold i saksomkostningskrav selv om saken blir gjenstandsløs. Etter denne bestemmelsen kan en part uavhengig av sakens utfall helt eller
    delvis tilkjennes sakskostnader ”når saken heves på grunn av forhold utenfor partens kontroll, og det er klart at parten ellers hadde vunnet saken.”
Ring oss