Håndhevelse av rådighetsforbud før konkurs åpnes

Spørsmålet om rådighetsforbud før en konkurs blir åpnet, utgjør en viktig del av den juridiske prosessen rundt gjeldsforhandling og konkurs. Konkursloven § 75 regulerer dette spørsmålet på en måte som sikrer både fordringshavere og skyldnerens interesser.

Når en begjæring om konkurs er fremsatt, har retten mulighet til å vedta rådighetsforbud over eiendeler som omfattes av beslagsretten i konkurs. Dette kan gjøres på anmodning av en fordringshaver eller etter rettens eget initiativ. Formålet med et slikt rådighetsforbud er å hindre at skyldneren disponerer over eiendeler som skulle tilfalle fordringshavere i en konkursbehandling. Beslutningen om rådighetsforbud kan også kreve sikkerhetsstillelse.

Disse reglene er også gjeldende når gjeldsnemnda har gitt innberetning som nevnt i § 57 første ledd nr. 1. Dette understreker viktigheten av å sikre en rettferdig og velordnet prosess rundt gjeldsforhandling og konkurs.

Rådighetsforbudet kan falle bort dersom retten avviser konkursbegjæringen. Likevel kan retten bestemme at forbudet skal opprettholdes inntil kjennelsen om konkursåpning blir rettskraftig. Skyldneren eller en fordringshaver kan også anmode retten om å oppheve et rådighetsforbud dersom det ikke lenger er nødvendig å opprettholde det.

Det er også viktig å merke seg at retten skal sørge for at rådighetsforbudet blir tinglyst eller registrert. Dette gir beskyttelse mot disposisjoner som kunne ha skadet fordringshaverne. I tilfeller der forbudet omfatter spesifikke gjenstander, gjelder rettsvernsreglene for arrest i gods. Rådighetsforbudet skal også tinglyses i løsøreregisteret, med noen begrensninger.

Når det er sannsynlig at skyldneren ville forføye over sine eiendeler til skade for fordringshaverne eller vanskeliggjøre en eventuell konkursbehandling, kan retten iverksette tiltak som nevnt i §§ 102 og 105. Dette illustrerer at rettssystemet søker å håndtere dynamiske situasjoner på en rettferdig måte.

Det er også en viktig prinsipiell side ved denne paragrafen. Før det blir fattet beslutning i samsvar med denne paragrafen, skal skyldneren få muligheten til å uttale seg. Beslutningen tas ved kjennelse, og det er verdt å merke seg at en eventuell anke ikke nødvendigvis gir oppsettende virkning, med mindre retten bestemmer det.

Samlet sett er konkursloven § 75 en viktig bestemmelse som balanserer hensynet til både fordringshavere og skyldnerens rettigheter i en kompleks juridisk prosess. Det setter i gang nødvendige tiltak for å sikre en rettferdig behandling av eiendeler i tiden før en eventuell konkurs blir åpnet.

Ring oss