Har det oppstått anledning til å inngi en klage til Forbrukertilsynet?

Innehar varen eller tjenesten en innebygd feil som fulgte med kjøpet? I tilfelle en slik feil, som for eksempel en fabrikasjonsfeil, kan en klage fremsettes.

Hva utgjør årsaken til denne feilen?

Ved anskaffelse av varer eller tjenester er selgerens løfte avgjørende, enten det er gjort gjennom annonsering, nettsider eller i en fysisk forretning. Dersom det leverte ikke harmonerer med det betalte, om det forekommer skader eller mangler som selgeren unnlot å informere om, eller om det forekommer åpenbare fabrikasjonsfeil, faller ansvaret på selgeren å rette opp i situasjonen.

Ved situasjoner der feilen kan tilskrives ditt eget handlemønster eller du var kjent med feilen ved produktets ervervelse, blir du ansvarlig for kostnadene.

Hvor lang tid har forløpt siden kjøpsøyeblikket?

I den norske konteksten er reklamasjonsfristen alltid på minimum to år, uavhengig av garantier levert av selgeren. For produkter som åpenbart har en forventet levetid som langt overstiger dette, utvides reklamasjonsfristen til fem år.

Hva kan du legitimt kreve?

I tilfeller der feilen er selgerens ansvar, har vedkommende alternativene å tilby deg en erstatningsvare eller å forsøke å reparere defekten. Normalt er selgeren begrenset til maksimalt to reparasjonsforsøk for samme feil.

Dersom selgeren mislykkes i å rette opp feilen eller ikke kan tilby en erstatningsvare, står du fritt til å kreve prisavslag eller pengene refundert.

Om du har pådratt deg ekstra utgifter som en direkte konsekvens av feilen, har du også rett til å kreve kompensasjon for disse nødvendige kostnadene.

Rett til midlertidig erstatningsvare under reparasjonstiden

Visse gjenstander er uomgjengelige i hverdagen. I slike tilfeller har du rett til å kreve en midlertidig erstatningsvare fra butikken, forutsatt at kostnaden for butikken ikke står i vesentlig ubalanse med den nytten du oppnår. Erstatningsvaren må ikke være identisk, men bør kunne fylle en liknende funksjon.

Kravet om en erstatningsvare kan fremmes fra første dag, og innvilges når reparasjonens varighet anslås til over en uke.

Hvis du nektes en midlertidig erstatningsvare, til tross for dine legitime krav, kan du potensielt kreve heving av kjøpet. Dette betyr at du returnerer det kjøpte produktet og mottar en full refusjon.

Ring oss