Har du barn med mye gjeld?

Har du barn med mye gjeld?

I testament har du mulighet til å lage et privat beslagsforbud som sikrer at ditt barns kreditorer ikke kan søke dekning i eventuell eiendom og løsøre du etterlater deg, jf. dekningsloven §§ 3-1 og 3-2.

Man kan lage beslagsforbud for både eldre og fremtidig gjeld, men det medfølger noen begrensninger for arvingens råderett over arven dersom beslagsforbudet også skal gjelde for fremtidig gjeld.

Testamentet må oppfylle formkravene angitt i arveloven for å være gyldig.

Beslagsforbudet må sikres ved at det oppnås rettsvern for dette før boet overtas til skifte. Dette følger av dekningsloven § 3-3.

Ved beslagsforbud i fast eiendom eller andre registrerbare formuesgoder må beslagsforbudet og i tilfelle som nevnt i § 3-2 også rådighetsinnskrenkingen tinglyses i grunnboken eller registreres i tilsvarende register.

Ved beslagsforbud i andre formuesgoder må en spesifisert liste over disse tinglyses i løsøreregisteret. Rådigheten over penger, verdipapirer og enkle fordringer som er beheftet med beslagsforbud, må dessuten overføres til en tillitsmann, jf § 3-4. Penger og verdipapirer må overleveres til tillitsmannen; når det gjelder enkle fordringer, må skyldneren etter disse underrettes om at rådigheten over fordringene er gått over til tillitsmannen. Beslagsforbud fastsatt ved testament har rettsvern inntil boet er overtatt til privat skifte og under offentlig skiftebehandling, selv om reglene i første og annet ledd ikke er fulgt.

Vi kan hjelpe deg med å sette opp et slikt testament, ta kontakt på tlf 751 75800.

Ring oss