Har du som klagemotpart personlig møteplikt i forliksrådet?

Er du innklaget til forliksrådet og lurer på om du har møteplikt?

En parts plikt til å møte i forliksrådet følger av tvisteloven § 6-6 første ledd:

§ 6-6.Partenes møteplikt

(1) En part med alminnelig verneting​1 i kommunen eller en nabokommune har plikt til å møte personlig eller ved stedfortreder etter § 2-3 hvis ikke parten har gyldig fravær.​2 En part i sak som gjelder personlig drevet næringsvirksomhet, kan i stedet møte med en av sine ansatte.

Partenes møteplikt avhenger av om saken reises i den kommune eller nabokommune parten har alminnelig verneting. Alminnelig verneting for fysiske personer er vedkommendes bopel. Det vil si at dersom du bor i kommunen/nabokommunen saken reises i har du personlig møteplikt.  Som hovedregel skal søksmål reises ved saksøktes alminnelige verneting jf. tvisteloven § 4-1. Som klagemotpart vil du dermed i de fleste tilfeller ha personlig møteplikt.

Konsekvensen av å utebli fra møtet følger av bestemmelsens tredje ledd

(3) Uteblir klageren uten at det er grunn til å tro at det foreligger gyldig fravær,​2 avvises saken.​3 Er det klagemotparten som uteblir, avsies fraværsdom​4 hvis vilkårene er oppfylt. Er vilkårene for avvisning eller fraværsdom ikke oppfylt, utsettes saken til nytt møte hvis ikke den møtende part krever behandlingen innstilt.

Har du ikke har gyldig fravær kan det avsies fraværdom hvis vilkårene for dette er oppfylt.  Reglene om fraværsdom er regulert i tvisteloven § 16-10:

(1) Har saksøkte fravær​2 i saken, og retten ikke gir oppfriskning,​3 kan saken avgjøres ved fraværsdom. Fraværsdom kan ikke avsies i saker hvor offentlige hensyn medfører at saksøktes rådighet i rettsforholdet er begrenset, jf. § 11-4.

(2) Fraværsdom avsies etter begjæring fra saksøkeren hvis denne kan gis medhold fullt ut eller i det vesentlige. Dommen skal bygge på saksøkerens påstandsgrunnlag etter § 11-2 når dette er meddelt saksøkte og ikke framtrer som åpenbart uriktig.​4 § 16-9 annet ledd gjelder tilsvarende for saksøkte.

(3) Avgjørelser som avviser eller forkaster en begjæring om fraværsdom, treffes ved kjennelse.​5

(4) Første til tredje ledd gjelder tilsvarende ved fravær hos ankemotparten eller andre som kravet er rettet mot.​6

Fraværsdom kan avsies dersom saksøkte er varslet at saksøker vil kreve det og saksøkeren kan gis medhold fullt ut eller i det vesentlig. Dersom påstandsgrunnlaget fra saksøker framstår som åpenbart uriktig vil det ikke være adgang til å avsi fraværsdom. Bakgrunnen er at retten ikke skal tvinges til å avsi en dom som den vet er i strid med de faktiske forhold, og som retten vet er uriktig. Dette er ment som en snever unntaksregel

 

Det er derfor viktig at du møter  til forlikrådsmøtet uansett hvor uenig du måtte være i klagen.

 

Ring oss