Hovedforhandling i sivile saker

Tvistelovens tredje del kapittel III inneholder bestemmelser om hovedforhandling i sivile saker. Tvisteloven § 9-15 første ledd inneholder de enkelte ledd i hovedforhandlingen

§ 9-15.De enkelte ledd i hovedforhandlingen

(1) Påstander, påstandsgrunnlag og bebudet bevisføring klarlegges av retten.
(2) Saksøkeren gir en konsentrert saksframstilling med gjennomgåelse av dokumentbevis​3 og andre bevis som ikke skal gis gjennom forklaringer eller befaring.
(3) Saksøkte gis anledning til å framstille sitt syn. Innlegget skal fortrinnsvis begrenses til korrigeringer og suppleringer.
(4) Partene avgir forklaring. Når ikke særlige grunner tilsier noe annet, forklarer saksøkeren seg først.
(5) Vitner avhøres.
(6) Det foretas annen bevisføring, herunder avhør av sakkyndige.
(7) Partene får ordet to ganger hver til avsluttende innlegg. Saksøkeren får ordet først hvis ikke retten av særlige grunner bestemmer noe annet.

1.Rettsmøte innledes: 

I den innledende fasen av rettsmøte blir retten satt og rettens leder tar protokollasjon om hvem som er til stede. Rettens leder vil presentere seg selv og eventuelle meddommere, og det vil reises spørsmål om det er habilitetsinnsigelser mot rettens sammensetning.

Videre vil rettens leder foreta en innledende gjennomgang av saken, herunder hvilke vitner som er innkalt og vil møte og  tidsplanen for rettsmøtet gjennomgås.

2. Innledningsforedrag fra saksøker:

Saksøker ved sin prosessfullmektig gis først ordet til en presentasjon av saken, gjennomgang av faktum med dokumentasjon av skriftlige bevis og gjennomgang av faktiske og rettslige anførsler. Avslutningsvis nedlegges påstand.

3.Innledningsforedrag fra saksøkte:

Saksøkte ved sin prosessfullmektig gis nå ordet til korrigeringer og suppleringer. Her vil det gis mulighet til fremheve hvor partene er uenige, samt nærmere redegjøre for saksøktes anførsler og dokumentbevis.

4. Partsforklaringer:

Saksøker forklarer seg først. Det er saksøkers egen prosessfullmektig som i utgangspunktet får ordet først, deretter saksøktes prosessfullmektig til krysseksaminasjon og deretter retten dersom den sitter igjen med spørsmål.

Samme utgangpunkt gjelder for saksøktes forklaring.

5.Vitneførsel:

Som utgangspunkt skal saksøkerens vitne høres først hvor saksøkeres prosessfullmektig først får ordet, deretter saksøktes prosessfullmektig for krysseksaminasjon og deretter retten.

6.Annen bevisførsel:

Annen bevisførsel inkluderer avhør fra sakkyndig, fremleggelse av av reelle bevismidler, gransking og åstedsbefaring.

Retten vil nå erklære bevisførsel for avsluttet før man går videre til de avsluttende innlegg- prosedyrer. Det er som utgangspunkt ikke anledning til å fremlegge ytterligere bevis etter at bevisførsel er erklært avsluttet.

7.Prosedyrer

Saksøker får først holde sin prosedyre, deretter saksøkte.

For begge vil det foreligge en oppsummering av fakta og rettslig argumentasjon med nedleggelse av påstand avslutningsvis.

Etter saksøktes prosedyre vil saksøkeren får ordet til replikk. Replikken skal ikke ta opp nye forhold, men begrenses til å kommentere saksøktes prosedyre.

Etter saksøkers replikk får saksøkte ordet til duplikk som er en kommentar til replikken.

Partene vil deretter legge frem saksomkostningsoppgave og hver av partene gis anledning til å kommentere hverandres.

Rettens leder vil nå erklære forhandlingene for avsluttet og saken tas opp til doms. Rettens leder vil også si noe om når det kan forventes at dom i sak vil foreligge.

Ring oss