Hovedverneombudets rolle og valg av stedfortreder ifølge Forskriften om Organisering, Ledelse og Medvirkning

I henhold til Forskriften om organisering, ledelse og medvirkning spiller hovedverneombudet en viktig rolle i samordningen av verneombudenes virksomhet. Hovedverneombudet kan velges blant verneombudene eller en annen arbeidstaker som har eller har hatt tillitsverv ved virksomheten, i samsvar med arbeidsmiljøloven § 6-1 (3).

I virksomheter der en lokal fagforening organiserer flertallet av arbeidstakerne, har denne fagforeningen rett til å utpeke hovedverneombudet. Hvis det er flere lokale fagforeninger som til sammen organiserer flertallet av arbeidstakerne, men ingen av dem organiserer flertallet alene, kan de i fellesskap utpeke hovedverneombudet. Dersom det oppstår uenighet, kommer regelen i fjerde ledd til anvendelse, og verneombudene vil velge hovedverneombudet. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

Hovedverneombudet har ansvaret for å samordne verneombudenes virke. Dette innebærer at spørsmål som gjelder flere verneområder skal forelegges hovedverneombudet. Hovedverneombudet tar også avgjørelser om hvilket verneombud en sak hører under.

For øvrig gjelder de samme reglene som er fastsatt for verneombudet, også for hovedverneombudet. Dette sikrer en ensartet og konsistent tilnærming til arbeidsmiljøet og arbeidstakernes sikkerhet og helse.

I tillegg til hovedverneombudet, bør det også velges en stedfortreder. Stedfortrederen har samme ansvar og plikter som hovedverneombudet og vil tre inn i vervet ved behov, i tråd med de regler som gjelder for hovedverneombudet.

Ring oss