Hundeloven § 4: Alminnelige regler om sikring av hund

Hundeloven § 4 er en viktig lovgivning som er ment for å fremme sikkerhet og hensynsfullhet i hundehold. Denne paragrafen detaljerer nødvendigheten av forsvarlig sikring av hunder, kravene for å la hunden være løs, samt hundeholderens ansvar.

Forståelse av hensynsfullhet i hundehold

Hundeholderen er forpliktet til å opptre hensynsfullt og ansvarsfullt. Denne bestemmelsen, inspirert av vegtrafikkloven § 3, underbygger hundeeierens ansvar for å forebygge fare og ta hensyn til andre i samfunnet. Hensynsfull opptreden kan variere avhengig av den aktuelle situasjonen. For eksempel, hvis en hund har en vane med å hoppe på eller forfølge mennesker, skal den holdes i bånd på steder åpne for allmenn ferdsel.

Kriterier for å ha hund løs

Utenom båndtvangstider kan hunder kun være løse under tilsyn og kontroll som i størst mulig grad forebygger og forhindrer skader eller ulemper for mennesker, husdyr, tamrein, vilt eller eiendom. Dette skal sees i lys av aktsomhetsplikten etter § 3. Det skal også vises særlig hensyn i møter med barn og andre hunder som utfører en tjeneste.

Inngjerdet område som sikkerhetskontroll

Hunder som er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel, anses å være under kontroll. Dette inkluderer andre former for innelukking som hindrer hunden i å komme ut i områder åpne for alminnelig ferdsel.

Båndtvang og kontroll

Den som holder hunden i bånd skal være i stand til å ha kontroll med hunden, hvis de ikke ledsages av noen som har slik kontroll. Kravet om kontroll gjelder også når hunden holdes i bånd av et barn, avhengig av barnets styrke i forhold til hundens.

Hensyn til vilt og tamrein

Hundeloven § 4 legger også vekt på aktsomhet i forhold til vilt og tamrein. Hunder skal holdes under slikt tilsyn at de hindres i å drive eller forfølge vilt. I områder hvor tamrein beiter, gjelder også reindriftsloven § 65.

Forskrifter om sikring av hund

Kongen har myndighet til å gi nærmere forskrifter om sikring av hund, noe som gir rom for mer spesifikke regler og retningslinjer knyttet til sikkerhet og hensynsfullt hundehold.

Ring oss