Hva kommer på politiattesten?

Hvilke opplysninger som kommer på politiattesten er avhengig av hvilken type politiattest du trenger. Politiregisterloven skiller mellom ordinær- , uttømmende, utvidet- og begrenset politiattest.

Politiregisterloven § 40 om ordinær politiattest:
1.  Med mindre annet er særskilt angitt i lov eller i forskrift gitt i medhold av lov, skal det utstedes ordinær politiattest.


2.  Med mindre annet fremgår av nr. 5, 6 eller 7, skal det i ordinær politiattest oppgis
a)         dom på betinget og ubetinget fengsel,
b)         dom på forvaring,​ eventuelt sikring,
c)         dom på samfunnsstraff,​ eventuelt samfunnstjeneste,
d)        dom på ungdomsstraff,​
e)         dom på rettighetstap,​
f)         bot for lovbrudd med øvre strafferamme på fengsel i mer enn 6 måneder, og
g)         dom på overføring til tvungent psykisk helsevern​5 eller tvungen omsorg, eventuelt sikring.


3.         Med unntak av tilfellene omhandlet i nr. 4, skal det i ordinær politiattest ikke oppgis
a)         betinget dom hvor fastsetting av straff utstår,
b)         påtaleunnlatelse etter straffeprosessloven​6 §§ 69 og 70,
c)         bot for lovbrudd med øvre strafferamme på fengsel inntil 6 måneder,
d)        forenklet forelegg,​
e)         overføring til behandling i konfliktråd,​8 jf. straffeprosessloven § 71a, eller
f)         overføring til barneverntjenesten.​9


4.         Er det i samme reaksjonsileggelse ilagt reaksjoner som er omhandlet både i nr. 2 og 3, kan den samlede reaksjonen angis i attesten.


5.         I ordinær politiattest skal det ikke oppgis reaksjoner som er ilagt ved dom avsagt eller forelegg vedtatt mer enn 3 år før utstedelsen, med mindre annet følger av nr. 6, 7 eller 8. Varig rettighetstap oppgis alltid.


6.         I ordinær politiattest skal det ikke oppgis
a)         dom på betinget fengsel eller bot, dersom lovbruddet er begått av person under 18 år mer enn 2 år før utstedelsen av attesten, eller
b)         dom på ungdomsstraff eller samfunnsstraff, dersom lovbruddet er begått av person under 18 år mer enn 5 år før utstedelsen av attesten.


7.         På ordinær politiattest skal oppgis dom på
a)         ubetinget fengsel over 6 måneder, dersom den dømte er løslatt mindre enn 10 år før politiattesten utstedes,
b)         forvaring,​ eventuelt sikring, dersom den dømte er løslatt mindre enn 10 år før politiattesten utstedes,
c)         samfunnsstraff,​ eventuelt samfunnstjeneste, der den subsidiære fengselsstraff er over 6 måneder og samfunnsstraffen er gjennomført mindre enn 10 år før politiattesten utstedes,
d)        rettighetstap,​ som er opphørt mindre enn 10 år før politiattesten utstedes, og
e)         overføring til tvungent psykisk helsevern​ eller tvungen omsorg,​6 eventuelt sikring, dersom reaksjonen opphørte mindre enn 10 år før politiattesten utstedes. Tilsvarende skal opphør av slik reaksjon anmerkes på attesten.


8.         Har en person flere dommer på ubetinget fengsel i 6 måneder eller mer, sikring, forvaring​ eller overføring til tvungent psykisk helsevern​ eller tvungen omsorg,​ tas alle dommene med i politiattesten, selv om bare en av dem skal oppgis etter tidsfristen i nr. 7.
9.         Kongen gir i forskrift nærmere regler om anmerkning av utenlandske reaksjoner og tiltak på politiattest
 

Politiregisterloven § 41 om uttømmende og utvidet politiattest:

§ 41.Uttømmende og utvidet politiattest
1.   På uttømmende politiattest skal det anmerkes alle straffer, andre strafferettslige reaksjoner og andre tiltak som er registrert i reaksjonsregisteret som følge av lovbrudd. Tidsbegrensningene i § 40 gjelder ikke. På uttømmende politiattest skal det likevel ikke anmerkes
a)         overføring til konfliktråd etter straffeprosessloven​1 § 71a første og annet ledd, dersom vedkommende ikke har begått nye lovbrudd 2 år etter at det er inngått godkjent avtale,​ ungdomsplan eller plan i konfliktrådet,
b)         forenklet forelegg,​ og
c)         reaksjon ilagt en person som var under 18 år på gjerningstidspunktet og som ikke har begått alvorlig eller gjentatte lovbrudd, og som heller ikke har begått nye lovbrudd. Kongen gir i forskrift nærmere regler om blant annet hvor lenge lovbrudd begått i ung alder skal anmerkes på uttømmende politiattest og hva som skal anses som alvorlig og gjentatte lovbrudd.


2.         På politiattest som nevnt i nr. 1 og § 40 kan verserende saker bare anmerkes dersom det følger av lov eller forskrift gitt i medhold av lov (utvidet politiattest). Anmerkes verserende saker, skal politiattesten gi en kort forklaring på hva den verserende saken gjelder, hva slags straffebud saken gjelder og hvor langt saken har kommet i den påtalemessige behandlingen

En begrenset politiattest tar kun med bestemte typer lovbrudd. Det er formålet og lovhjemmelen som avgjør hvilke typer lovbrudd attesten skal vise.

En begrenset politiattest kan være både uttømmende og utvidet, eller den kan være ordinær, eller en kombinasjon av disse. En barneomsorgsattest, jf. politiregisterloven § 39, er en begrenset politiattest.

Ring oss