Hva kreves for å vedta en akkord i gjeldsforhandling?

I tider med økonomisk utfordring, kan veien til økonomisk stabilitet være kompleks. Når gjeld bygger seg opp og truer med å kvele økonomien, er det nødvendig med juridiske mekanismer for å reetablere balansen. I denne sammenheng kommer “Lov om gjeldsforhandling og konkurs” inn i bildet. En sentral bestemmelse i denne loven er § 43, som setter klare krav til hva som kreves for å vedta et akkordforslag – en avgjørelse som kan forme skyldnerens økonomiske fremtid.

Klarer du å vedta akkordforslaget?

Spørsmålet om hvordan man skal komme frem til en akkord i gjeldsforhandling er ikke enkelt. Lovens § 43 gir oss noen retningslinjer. Dersom akkordforslaget har som mål å betale minst 50 prosent av fordringshavernes tilgodehavende, blir det ansett som vedtatt hvis det oppnår godkjennelse fra minst 3/5 av de deltakende fordringshaverne. Samtidig må disse fordringshaverne representere minst 3/5 av den totale summen som gir stemmerett.

Men hva hvis akkordforslaget innebærer å betale mindre enn 50 prosent av tilgodehavendene? Da blir kravet strengere – det må oppnå et flertall på 3/4 i begge henseender.

Likvidasjonsakkord: enda høyere krav

Dersom forslaget handler om en likvidasjonsakkord, blir terskelen høyere. Her kreves det også 3/4 flertall i begge henseender. Likevel finnes det en unntaksregel: Hvis skyldneren har forsikret at fordringshaverne vil motta minst 50 prosent av sine krav, er et flertall på 3/5 tilstrekkelig.

Balansegang og beslutninger

Å komme frem til en akkord i gjeldsforhandling er en utfordrende oppgave som krever nøye vurdering av alle involverte parter. Lovens § 43 sikrer en balansegang mellom å sikre fordringshaverne en rimelig kompensasjon og gi skyldneren en sjanse til å gjenopprette økonomisk stabilitet. Når viktige økonomiske avgjørelser må tas, blir et grundig avveiningsspørsmål – hvor både lovverket og en rettferdig prosess spiller en avgjørende rolle.

I en tid hvor økonomiske bekymringer kan være overveldende, gir “Lov om gjeldsforhandling og konkurs” en strukturert vei ut. § 43 utgjør en del av den veien, men veien i sin helhet krever en grundig forståelse av de ulike bestemmelsene og de komplekse vurderingene som må gjøres.

Er akkordforslaget ditt i samsvar med loven? Oppnår du nødvendig flertall? Disse spørsmålene er vesentlige når man søker en økonomisk utvei fra en vanskelig situasjon.

Ring oss