Hva kreves for separasjon i henhold til Ekteskapsloven?

Ekteskap er en institusjon som kan bringe glede, men det kan også oppstå situasjoner der samlivet blir uutholdelig for en ektefelle. I slike tilfeller gir Ekteskapsloven en mulighet for separasjon, som kan være første skritt på vei til en skilsmisse. Men hva kreves egentlig for å oppnå separasjon i henhold til loven?

Separasjon som en mulighet

Ifølge Ekteskapsloven § 20 har en ektefelle rett til å kreve separasjon hvis de ikke lenger ønsker å fortsette samlivet. Dette er et viktig rettslig skritt som gir hver av ektefellene en mulighet til å leve adskilt fra hverandre uten å avslutte ekteskapet helt.

Viktig betingelse: Opphør av samliv

Det er en viktig betingelse som må oppfylles for at separasjonen skal være gyldig. Separasjonen vil miste sin rettsvirkning hvis ektefellene fortsetter eller gjenopptar samlivet. Dette betyr at det må være en reell atskillelse mellom ektefellene for at separasjonen skal ha juridisk betydning. Kortvarige forsøk på å gjenoppta samlivet eller midlertidige samboerskap i overgangsperioden vil ikke påvirke separasjonens gyldighet.

Endringer fra tidligere lover

Denne bestemmelsen i Ekteskapsloven erstatter tidligere lover som §§ 41 og 42. Det er viktig å merke seg at hver av ektefellene nå har rett til å kreve separasjon, og det er ikke lenger nødvendig å bevise skyld eller feil i ekteskapet.

Krav til atskillelse i separasjonstiden

Separasjonstiden, som varer ett år, er en viktig periode i prosessen. Det er en forutsetning at ektefellene bor adskilt i løpet av denne tiden. Departementet har ikke ment å gjøre kravet til atskillelse mer restriktivt enn tidligere. Rettspraksis og administrativ praksis vil fortsatt være relevant, spesielt når det gjelder situasjoner der foreldre bor i forskjellige områder for å sikre samvær med barna.

Mykere praksis for overgangsperioden

Når det gjelder samliv i en overgangsperiode eller kortvarige forsøk på å gjenoppta samlivet, har loven gjort noen endringer for å gjøre praksisen mer fleksibel. Det er tilstrekkelig med “kortvarige forsøk” på å gjenoppta samlivet for at separasjonen skal forbli gyldig. Dette er en justering som tar hensyn til virkeligheten for mange par.

Skilsmisse etter separasjon

Etter separasjonstiden på ett år, uavhengig av om ektefellene er enige om skilsmisse eller ikke, kan en skilsmisse søkes. Det er viktig å merke seg at separasjonstiden begynner når separasjonsbevillingen blir gitt, og dette tidspunktet kan ikke utsettes. Dette betyr at selv om ektefellene fortsetter å bo sammen etter at de har fått separasjonsbevillingen, kan de ikke forlenge separasjonstiden ved å vente med å søke om skilsmisse.

Utenlandsk separasjon og norsk skilsmisse

Hvis en separasjon har funnet sted i utlandet, kan den legges til grunn for en norsk skilsmisse. Imidlertid er det et krav at den utenlandske separasjonen må anerkjennes. Dette gjelder spesielt når separasjonen gir rett til skilsmisse etter en viss tid, på samme måte som norsk separasjon. Myndigheten til å anerkjenne utenlandske separasjoner og skilsmisser ligger hos statsforvalterne, med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som klageorgan.

Oppsummering

Separasjon er et viktig rettslig skritt som gir ektefeller muligheten til å leve adskilt uten å avslutte ekteskapet helt. For å oppnå separasjon, må ektefellene bo adskilt i separasjonstiden på ett år, og kortvarige forsøk på å gjenoppta samlivet vil ikke påvirke separasjonens gyldighet. Utenlandske separasjoner kan også legges til grunn for norsk skilsmisse, forutsatt at de oppfyller visse krav. Disse bestemmelsene gir ektefeller muligheten til å håndtere utfordrende ekteskapssituasjoner på en rettslig måte.

Ring oss