Hva må en arbeidskontrakt inneholde?

arebidsavtale innhold

Arbeidsmiljøloven stiller minstekrav til hva en arbeidskontrakt skal inneholde. Hva avtalen som et minimum må inneholde fremkommer av arbeidsmiljøloven § 14-6.

Arbeidsmiljøloven § 14-6. Minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen

(1) Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, herunder:
a)partenes identitet,
b)arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver,
c)en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori,
d)tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse,
e)forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, samt grunnlaget for ansettelsen, jf. § 14-9,
f)eventuelle prøvetidsbestemmelser, jf. § 15-3 sjuende ledd og § 15-6,
g)arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet,
h)arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister,
i)den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling,
j)lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid. Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.
k)lengde av pauser,
l)avtale om særlig arbeidstidsordning, jf. § 10-2 andre, tredje og fjerde ledd,
m)opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.
(2) Informasjon nevnt i første ledd bokstavene g til k kan gis ved å henvise til lover, forskrifter eller tariffavtaler som regulerer disse forholdene.

Trenger du hjelp i en arbeidskonflikt? Ring oss på 751 75 800

Ring oss