Hva som forstås med innmark og utmark

Innmark og utmark er to begreper som har en sentral rolle i norsk jord- og skogbrukspolitikk, samt i forvaltningen av naturressurser. Forståelsen av disse begrepene er avgjørende for å regulere rettigheter, plikter og bruksområder knyttet til land og eiendom. Men hva ligger egentlig i begrepene “innmark” og “utmark”?

I henhold til norsk lov, nærmere bestemt jordskifteloven, gir den følgende definisjonen av innmark: “Som innmark eller like med innmark reknes i denne lov gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Udyrkete, mindre grunnstykker som ligger i dyrket mark eller engslått eller er gjerdet inn sammen med slikt område, reknes også like med innmark. Det samme gjelder område for industrielt eller annet særlig øyemed hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier, bruker eller andre.”

Denne definisjonen innebærer at innmark i hovedsak er områder som er tett knyttet til boliger og landbruksvirksomhet, samt områder hvor allmennhetens adgang kan forstyrre private interesser eller spesielle formål som industri. Det inkluderer dermed både dyrket mark og tilstøtende områder som har en funksjon i tilknytning til gårdsdriften.

På den annen side refererer utmark til områder som ikke oppfyller kriteriene for innmark i henhold til loven. Med andre ord er utmark udyrket mark som ikke er direkte tilknyttet gårdsbruk eller bolig, og hvor allmennhetens adgang generelt ikke anses å forstyrre private interesser eller spesielle formål.

Dette skillet mellom innmark og utmark er viktig fordi det påvirker rettighetene og bruken av land og eiendommer. Eiere av innmark har vanligvis større kontroll over bruken av området, mens utmark ofte er mer tilgjengelig for allmennheten for friluftsliv og rekreasjon.

I tillegg til juridiske definisjoner kan det være lokale og regionale forskjeller i hvordan begrepene innmark og utmark forstås og praktiseres. Dette kan avhenge av lokale tradisjoner, ressursforvaltning og behovene til samfunnet.

Sammenfattende er forståelsen av innmark og utmark avgjørende for hvordan land og eiendommer forvaltes i Norge. Det er viktig å kjenne til disse begrepene for å sikre en balansert og bærekraftig bruk av land og naturressurser, samtidig som hensynet til privat eiendomsrett og samfunnets interesser blir ivaretatt.

Ring oss