Hvem er omfattet av den norske ferieloven?

Den norske ferieloven er en viktig del av arbeidslivet i Norge. Den sørger for at alle arbeidstakere har rett til en viss mengde ferie hvert år, og at de får feriepenger for å dekke utgiftene sine i ferien. Men hvem er det egentlig loven omfatter? La oss se nærmere på dette.

Arbeidstakere

Først og fremst omfatter ferieloven alle som utfører arbeid i annens tjeneste, eller med andre ord, alle arbeidstakere. Dette betyr at uansett hva slags arbeid du gjør, og uavhengig av om du jobber fulltid eller deltid, har du rett til ferie etter denne loven.

Arbeidstakere på skip

For arbeidstakere på skip har Kongen rett til å fastsette de nærmere regler som er nødvendige på grunn av forholdene i sjøfarten. Dette betyr at loven kan fravike noe for disse arbeidstakerne, men noen viktige bestemmelser kan ikke fravikes. Disse inkluderer lengden på feriefritiden og prosentsatsene for feriepenger.

Svalbard

Når det gjelder Svalbard, kan Kongen ved forskrift bestemme at loven eller deler av den skal få anvendelse på øygruppen. Dette betyr at det kan være noen forskjeller i hvordan loven anvendes der sammenlignet med fastlandet.

Likeverdige ordninger

Det er også viktig å merke seg at Departementet kan bestemme at loven eller enkelte av dens bestemmelser ikke skal gjelde for grupper av arbeidstakere som ved regulativ, tariffavtale eller på annen måte er sikret en ferieordning som etter en helhetsvurdering er minst like fordelaktig som ordningen etter denne lov. Dette betyr at noen grupper av arbeidstakere kan ha en annen type ferieordning, så lenge den samlede ordningen er like god som den loven foreskriver.

Utsendte arbeidstakere

Til slutt, gjelder loven også for utsendte arbeidstakere. Dette er arbeidstakere som er sendt til Norge for å jobbe, og som er omfattet av arbeidsmiljøloven § 1-7. Departementet gir forskrift om lovens anvendelse for disse arbeidstakerne.

Ring oss