Hvem har plikt til å melde opplysninger om den avdødes arvinger og formuesforhold?

I en tid preget av sorg og tap, er det også en rekke juridiske plikter som må ivaretas når noen går bort. En av disse pliktene er å melde opplysninger om den avdødes arvinger og formuesforhold til tingretten. Dette blogginnlegget tar for seg spørsmålet om hvem som har plikt til å melde slike opplysninger og hva denne plikten innebærer.

Plikten til å melde opplysninger

Ifølge arveloven § 89, har ektefelle, samboer, de nærmeste slektningene og testamentsarvinger etter den avdøde en plikt til å gi opplysninger til tingretten om den avdødes sivile status, slektskapsforhold og formuesforhold. Denne plikten er juridisk forankret og skal etterleves etter beste evne.

Hva skal opplysningene inneholde?

Opplysningene som skal meldes til tingretten inkluderer følgende:

a. Informasjon om den avdødes sivile status, som for eksempel om vedkommende var gift, ugift, separert, skilt, enke, enkemann, samboer eller lengstlevende i et samboerskap.

b. Navn og fødselsnummer for personen nevnt i punkt a.

c. Opplysninger om hvorvidt den avdøde satt i uskiftet bo etter ektefelle eller samboer.

d. Informasjon om felleskapet ved skilsmisse, separasjon eller tidligere samboerskap, inkludert om felleseiet var delt eller om skiftet for øvrig var gjennomført.

e. Identifikasjon av arvingene etter den avdøde.

f. Informasjon om den avdødes testament.

g. Opplysninger om eventuelle mindreårige arvinger eller arvinger som er fratatt rettslig handleevne, inkludert navn og kontaktopplysninger for deres verge.

h. Navn, personnummer og kontaktopplysninger for personen som melder opplysningene.

Meldingen skal normalt skje ved hjelp av et fastsatt skjema, med mindre annet er avtalt med tingretten. Dersom retten allerede kan innhente opplysninger som fremkommer gjennom registre eller andre kilder, vil skjemaet begrenses til å omfatte melding av opplysninger som retten ikke mottar på annen måte.

Ring oss