Hvem kan erverve, ha og oppbevare skytevåpen i Norge

Våpenloven er en viktig lov som regulerer hvem som kan erverve, ha og oppbevare skytevåpen i Norge. En av de viktigste bestemmelsene i loven er § 19, som stiller krav til oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon.

Hovedregelen er at den som har løyvepliktige skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon etter §§ 5, 6 eller 7, skal oppbevare disse i sin faste bosted. Det finnes imidlertid unntak fra denne regelen. For eksempel kan politiet tillate at skytevåpen oppbevares på annet sted enn i fast bosted, dersom det er forsvarlig ut fra sikkerhetsmessige hensyn.

Løyvepliktige skytevåpen, eller nærare bestemte deler til skytevåpenet, skal oppbevares nedlåst i godkjent tryggingsskap eller i godkjent våpenrom. Dette er en svært viktig bestemmelse, da det sikrer at skytevåpen ikke kommer på avveie og havner i feil hender. Ammunisjon skal også oppbevares nedlåst.

Kongen gir forskrift om krav til godkjenning av tryggingsskap eller våpenrom, og det er viktig å merke seg at ikke alle skap og rom er godkjent for oppbevaring av skytevåpen. Det er derfor viktig å undersøke om skapet eller rommet man har til oppbevaring, er godkjent av myndighetene.

Personer som har løyve til å ha et nærmere fastsatt antall løyvepliktige skytevåpen, kan være pålagt særskilte krav til oppbevaring. Dette kan for eksempel være krav om flere og større tryggingsskap, eller krav om oppbevaring på annet sted enn i fast bosted.

Det er også særskilte krav til oppbevaring av skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon for personer som driver næringsvirksomhet etter § 23, eller for andre juridiske personer enn næringsdrivende etter samme paragraf.

Våpenloven § 19 er en viktig bestemmelse som skal sikre at skytevåpen ikke kommer på avveie og havner i feil hender. Det er derfor viktig å følge kravene til oppbevaring som er fastsatt i loven og i forskriftene. Dette vil bidra til å skape et tryggere samfunn for alle.

Ring oss