Hvilke begrensninger er det i plassering av trær mellom naboer

Lov om rettshøve mellom grannar, også kjent som grannelova, inneholder flere viktige bestemmelser som regulerer forholdet mellom naboer. I denne sammenheng er § 3 av spesiell interesse, da den tar for seg bruken av trær på naboeiendommer og potensielle konsekvenser for nabolaget. Denne artikkelen tar sikte på å utforske de sentrale aspektene av denne loven og kaste lys over dens implikasjoner.

I henhold til Grannelova § 3 er det en klar begrensning for eiere når det gjelder plasseringen og høyden på trær på deres eiendom. Dersom det ikke er spesifikt omtalt med tanke på eieren eller naturmangfoldet på stedet, kan en eier ikke ha trær som medfører skade eller en spesiell ulempe for naboen. Dette gjelder spesielt når trærne er plassert nærmere hus, hage, tun eller dyrket jord på naboeiendommen enn en tredjedel av trehøyden.

I tillegg gir loven Kongen myndighet til å fastsette nærmere retningslinjer for målingsmetoden som skal brukes i forbindelse med denne bestemmelsen. Dette gir en fleksibilitet til å tilpasse reglene etter situasjonen og behovene som kan oppstå i ulike tilfeller.

Det er viktig å merke seg at hekker som er lavere enn 2 meter, ikke anses som ulovlige i henhold til Grannelova § 3. Videre skal hekker som regnes som grannegjerde, ikke være omfattet av denne loven. Dette peker på behovet for klare definisjoner og forståelse av hva som faller innenfor bestemmelsene i loven.

Det er også viktig å bemerke seg at føresegner i Grannelova § 3 ikke gir eieren rett til å beholde stående trær som naboen har krav på å få fjernet i henhold til § 10, i sammenheng med § 2. Dette understreker behovet for en helhetlig tilnærming til naborettigheter og plikter i loven.

Ring oss