Hvilke regler gjelder for import av planter

Planter utgjør en essensiell del av vårt økosystem, og den norske plantehelsen er av stor betydning for vår natur og landbruk. Uheldige konsekvenser kan oppstå når planter fra andre land bringer med seg skadegjørere og sykdommer som vårt lokale økosystem ikke er forberedt på. Som et forsvar mot dette, har Norge implementert omfattende tiltak og regelverk for å regulere import av planter.

Ved import av planter er det flere lovverk du må være kjent med. Sentrale blant disse er “Forskrift om plantehelse” og “Matloven”. Dette regelverket legger grunnlaget for hvordan import av planter skal håndteres for å sikre at plantehelsen opprettholdes på en ansvarlig måte.

Som importør av planter bærer du en vesentlig del av ansvaret for å opprettholde plantehelsen. Du er pålagt å registrere deg som importør, kjenne til de aktuelle importkravene og pliktene, ha internkontrollrutiner på plass, og sikre at du og dine ansatte har nødvendig kompetanse for å følge regelverket. Dette ansvarsområdet krever innsikt og oppmerksomhet for å sikre at hver import utføres i tråd med regelverket.

Det er viktig å merke seg at enkelte planter og smittebærende elementer er forbudt å importere til Norge. Dette inkluderer visse planteslag og plantedeler fra spesifikke geografiske områder, jord og organiske dyrkingsmidler fra ikke-europeiske land, settepoteter, planter og frø med narkotiske stoffer, samt frø hentet direkte fra naturen. I tillegg er det forbudt å innføre fremmede arter som er oppført i Miljødirektoratets forskrift om fremmede organismer.

Planter med høyere risiko for å bringe med seg skadegjørere har spesielle krav som må oppfylles før import. Disse kravene har til hensikt å minimere risikoen for at skadegjørere introduseres i vårt økosystem. Selv om alvorlige skadegjørere finnes i avsenderlandet, kan plantene likevel importeres dersom visse vilkår er oppfylt.

Internkontroll er en sentral del av importprosessen. Virksomheter som importerer planter må ha skriftlige rutiner som reflekterer hvordan de overholder regelverket. Nødvendig kompetanse blant ansatte er også av stor viktighet. Dette inkluderer opplæring om hvordan man melder importsendinger korrekt, gjennomfører mottakskontroll, kjenner til skadegjørere og vet når importerte planter kan tas i bruk.

Ring oss