Hvor langt ut i sjøen kan man eie?

Høyesterett har i Rt. 2005 s. 1577 og i Rt. 2011 s. 556 slått fast at utgangspunktet er at eiendommen strekker seg ut til marbakken.

I Rt. 2011 s. 556 avsnitt 33 defineres marbakke som “der hvor sjøbunnen begynner å falle sterkt. Men ikke enhver overgang til store dyp kan betegnes som marbakke; marbakken danner overgangen fra et relativt flatt og grunt stykke som strekker seg fra land, til et brattere dyp. Og for at en marbakke skal danne grunnlag for eiendomsrett, må den dessuten ligge utenfor den aktuelle eiendom.”

Hvis det ikke er en marbakke går eiendomsgrensen ved to meters dybde ved middels lav vannstand.

I ferskvann gjelder andre regler.

Ring oss