Hvordan beregnes innløsningssummen ved tomtefeste?

Innløsning av festetomter, enten de er beregnet for bolighus eller fritidshus, er underlagt klare vilkår og retningslinjer i henhold til tomtefesteloven. Disse vilkårene regulerer prosessen og fastsetter betingelsene for å overføre eiendomsretten til festetomten fra bortfester til festeren.

Innløsningssum basert på årlig festeavgift

Ved innløsning av en festetomt beregnet for bolig- eller fritidshus, fastsettes innløsningssummen til 25 ganger den årlige festeavgiften etter regulering på tidspunktet for innløsningen, med mindre en lavere innløsningssum er avtalt. Dersom innløsningen skjer ti år eller mindre før avtalen kunne ha blitt forlenget i henhold til § 33, har bortfestaren rett til å kreve regulering av festeavgiften i henhold til § 15 fjerde ledd på innløsningstidspunktet.

Særskilte vilkår for visse tomter

Med mindre annet er avtalt, kan bortfestaren likevel kreve at innløsningssummen for tomter som ikke er festet på ubegrenset tid uten oppsigelsesrett for bortfestaren, skal utgjøre 40 prosent av tomteverdien på tidspunktet for innløsningen. Dette beløpet kan reduseres med verdien av eventuelle forbedringer som festaren har gjort på tomten gjennom egne tiltak eller tilskudd til tiltak utført av andre. Tomteverdien må imidlertid ikke overstige det tomten kan selges for dersom det kun er tillatt å oppføre de husene som allerede står på tomten.

Skjønnsprosess ved uenighet

Dersom partene ikke er enige om vilkårene for innløsningen eller har avtalt vilkårene på annen måte, faller kravet om innløsning under skjønnsprosessen. Skjønnsprosessen avgjør retten til innløsning, fastsetter innløsningssummen, vilkårene for innløsningen og behandler spørsmål knyttet til gjennomføringen av innløsningen. Denne prosessen gir partene muligheten til å få uenigheter avgjort av en nøytral tredjepart.

Forskrifter og retningslinjer

For å sikre en ensartet og rettferdig praksis i forbindelse med innløsningssaker, har Kongen myndighet til å gi forskrifter som regulerer innløsingsprosessen. Dette inkluderer bestemmelser om hva som skal følge med ved innløsningen og hvordan innløsningsretten kan gjøres gjeldende. Dette er spesielt viktig i områder der tomter er festet bort til fritidshus etter en samlet plan eller i tilfeller av punktfeste.

Ring oss