Hvordan fungerer behandlingsprosessen i Forbrukerklageutvalet

Bak den administrative prosessen som karakteriserer klagesaker i Forbrukerklageutvalet, ligger en omfattende saksbehandling basert på skriftlige dokumenter. Verken klagepartene eller eventuelle vitner får mulighet til å gi muntlige forklaringer under behandlingen.

Klarhet fra Partene
En nøkkel til en vellykket klagesak er klagepartenes evne til å presentere saken på en omfattende måte. I tillegg til egen forklaring, er det avgjørende at relevante dokumenter som kontrakter, salgsannonser, fakturaer, kvitteringer og ekspertuttalelser legges frem. Dette bidrar til å øke muligheten for å fremlegge krav på en sterk måte, spesielt når partene har motstridende forklaringer.

Ekspertuttalelser
Eventuelle ekspertuttalelser og vurderinger må partene selv innhente. Forbrukerklageutvalet påtar seg ikke rollen med å innhente slike uttalelser, og det er heller ingen eksperttilknytning til utvalet. En ekspertuttalelse, for eksempel en takstrapport eller en uttalelse fra en verksted, bør være nøytral og fokusere på den tekniske siden av saken. Den eksperten bør redegjøre for følgende aspekter:

  • Hva er problemet?
  • Hva er årsaken til feilen?
  • Når oppsto feilen og/eller dens årsak sannsynligvis?
  • Kan feilen utbedres, og i så fall, hva vil kostnaden være?
  • Eventuelle andre faktorer som kan belyse saken

Kostnadene ved ekspertundersøkelsen må i utgangspunktet dekkes av klageparten selv. Likevel kan disse kostnadene inkluderes som en separat erstatningssum i klagesaken.

Behandlingstid
For tiden strekker ventetiden for å få behandlet en klagesak i Forbrukerklageutvalet seg til omtrent ett år. Mens saken står i kø, vil det vanligvis ikke skje noe annet enn at eventuelle svar fra en part vil bli sendt til den andre.

Behandlingstiden kan variere avhengig av sakstypen og sakens omfang.

Fristbestemmelser
Dersom din sak ble sendt til mekling i Forbrukerrådet før 1. januar 2021, vil tidsfristen for å fremme en rettssak være regulert av forbrukerklageloven av 17. februar 2017 §12. Ankefristen er én måned, og den løper fra det tidspunktet vedtaket ble kunngjort. Datoen for kunngjøringen (kunngjøringsdato) er spesifisert i brevet som følger med vedtaket. Hvis fristen utløper på en helligdag, i ferieperioder, lørdager eller søndager, vil fristen ikke forlenges.

For saker sendt til mekling i Forbrukertilsynet etter 1. januar 2021, vil tidsfristen for å fremme en rettssak reguleres av forbrukerklageloven av 23. juni 2020 §22. Ankefristen er én måned, og den løper fra det tidspunktet vedtaket ble kunngjort. Datoen for kunngjøringen (kunngjøringsdato) er spesifisert i brevet som følger med vedtaket. Fristen forlenges ikke i rettsferier, som varer fra siste lørdag før palmesøndag til og med andre påskedag, fra 1. juli til og med 15. august, og fra og med 24. desember til og med 3. januar. Fristene beregnes i henhold til reglene i tvisteloven kapittel 8.

Ring oss