Hvordan fungerer fordelingen av eiendeler ved skilsmisse?

Fordelingen av ektefellenes eiendeler ved skilsmisse eller separasjon er et komplekst juridisk spørsmål som krever grundig vurdering. Når ekteskapet oppløses, oppstår spørsmålet om hvordan de ulike eiendelene skal fordeles mellom ektefellene. Dette kan være en utfordrende prosess, spesielt hvis ektefellene ikke klarer å bli enige om fordelingen. I dette blogginnlegget vil vi utforske ulike aspekter ved fordeling av eiendeler ved skilsmisse eller separasjon.

Avtalefrihet er en sentral prinsipp i norsk lov når det gjelder fordeling av eiendeler ved skilsmisse eller separasjon. Dette betyr at ektefellene har muligheten til å inngå avtaler om hvordan de ønsker å fordele sine eiendeler. Dette kan være en god løsning hvis ektefellene er enige og ønsker å unngå en langvarig og kostbar rettssak. Avtalen må være skriftlig og undertegnet av begge parter for å være juridisk bindende.

Hvis ektefellene ikke klarer å bli enige om fordelingen av eiendelene, kommer lovverket inn i bildet. Ekteskapsloven har flere bestemmelser som regulerer denne prosessen. Ekteskapsloven § 71 gir hver ektefelle rett til å kreve at eiendeler som ikke blir overtatt av noen av dem, skal selges. Dette kan være eiendeler som verken ektefellen ønsker å beholde, og salget vil føre til at verdien blir likt fordelt.

Ekteskapsloven § 66 gir hver ektefelle rett til å beholde eiendeler som han eller hun “fullt ut” eller i det “vesentlige” eier. Denne retten til naturalutlegg gjelder også når verdien av eiendelen overstiger det beløpet ektefellen skal ha ved delingen. Imidlertid må ektefellen som beholder eiendelen betale differansen mellom eiendelens verdi og hans eller hennes andel av delingen.

Når det gjelder vurderingen av hva en ektefelle “fullt ut” eller i det “vesentlige” eier, er eierforholdet i ekteskapsloven § 31 avgjørende. Eiendeler i sameie er som utgangspunkt unntatt fra naturalutlegg, med mindre den ene ektefellenes sameieandel anses som “vesentlig.”

Det er også unntak fra hovedregelen om naturalutlegg. Ekteskapsloven § 67 fastsetter spesielle regler for bolig og innbo. I slike tilfeller kan en ektefelle kreve å beholde eiendelene uten hensyn til tidligere eierforhold, hvis “særlige grunner taler for det.” Dette kan inkludere fast eiendom som har tjent som felles bolig, rettigheter i boligselskaper, leiekontrakter for felles bolig, eller vanlig innbo i det felles hjemmet. Ved vurderingen skal ektefellenes og eventuelle barns behov vektlegges.

Det er viktig å merke seg at prosessen med fordeling av eiendeler ved skilsmisse eller separasjon kan være komplisert og følelsesladet. Hver sak er unik, og det er derfor lurt å søke juridisk rådgivning for å sikre en rettferdig og lovlig fordeling av eiendelene.

Sammenfattende er fordelingen av ektefellenes eiendeler et viktig aspekt ved skilsmisse eller separasjon. Avtalefrihet gir ektefellene muligheten til å inngå avtaler om fordelingen, mens loven gir retningslinjer for tilfeller der partene ikke kan bli enige. Det er viktig å vurdere hver sak individuelt og søke nødvendig juridisk hjelp for å sikre en rettferdig økonomisk oppgjør.

Ring oss