Hvordan fungerer samtykke i pasient- og brukerrettighetsloven?

Pasient- og brukerrettighetsloven har en sentral bestemmelse som regulerer samtykke til helsehjelp, og det er viktig å forstå hvordan dette fungerer.

Hovedregelen om samtykke

Som det står i pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1, kan helsehjelp kun gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke. Dette prinsippet er sentralt for å respektere pasientens autonomi og rettigheter.

For at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Det betyr at helsepersonell er pliktig til å sørge for at pasienten har tilstrekkelig informasjon før de kan be om eller gi sitt samtykke til behandling.

Trekke tilbake samtykket

Pasienten har også rett til å trekke tilbake samtykket sitt. Dette er en viktig del av pasientens rettigheter, og det står klart formulert i loven. Dersom pasienten trekker tilbake samtykket, skal den som yter helsehjelp gi nødvendig informasjon om betydningen av at helsehjelpen ikke gis. Dette bidrar til at pasienten kan ta velinformerte beslutninger om sin egen helse.

Hvem kan gi samtykke?

I pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 finner vi reglene for hvem som har rett til å gi samtykke til helsehjelp. Hovedregelen er at personer over 18 år har rett til å samtykke, med mindre det foreligger unntak i annen lov.

For personer mellom 12 og 18 år gjelder det spesielle regler som tar hensyn til deres modenhetsnivå og hva slags behandling som skal utføres. Det skal alltid gjøres en individuell vurdering av pasientens modenhet og forståelse av samtykkeprosessen.

Manglende samtykkekompetanse

Dersom en pasient lider av fysiske eller psykiske forstyrrelser som forhindrer dem i å forstå hva samtykke innebærer, kan samtykkekompetansen delvis eller helt bortfalle. Det er den som yter helsehjelpen som må vurdere om pasienten mangler samtykkekompetanse, og dette skal skje ut ifra en helhetsvurdering av pasientens tilstand.

Dersom det besluttes at pasienten ikke har samtykkekompetanse, skal dette dokumenteres skriftlig. Dersom mulig, skal dette også legges frem for pasienten selv og pasientens nærmeste pårørende så snart som mulig etter beslutningen er tatt.

Samtykke på vegne av barn

Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-4 omhandler reglene rundt samtykke på vegne av barn. Foreldre med foreldreansvar har rett til å samtykke på vegne av barn under 16 år, med unntak for barn mellom 12 og 16 år som kan samtykke selv, avhengig av situasjonen. Barnevernet har rett til å samtykke til helsehjelp for barn under 16 år som er under deres omsorg.

I alle tilfeller er det viktig at barnets mening blir vurdert og tatt hensyn til, og denne vurderingen skal variere basert på alder og modenhet hos barnet. Når barnet fyller 12 år, skal deres mening legges stor vekt på når det gjelder beslutninger om egen helsehjelp.

Ring oss