Hvordan kan arvingene unngå å påta seg ukjent gjeld ved privat skifte?

Utgangspunktet er at en arving ikke blir personlig ansvarlig for avdødes gjeld. En forutsetning for privat skifte er imidlertid at en eller flere arvinger påtar seg dette ansvaret. Dette følger av skifteloven § 78:

§ 78. Skal boet bli skiftet privat, må en eller flere av de myndige loddeiere overfor retten avgi erklæring om å påta seg ansvaret for de forpliktelser som påhvilte avdøde. Hvor flere loddeiere påtar seg dette ansvaret, hefter de fullt og solidarisk overfor kreditorene. De øvrige loddeierne er bare ansvarlig for avdødes gjeld inntil verdien av sin lodd.

Hvis boets aktiva antas å være mindre enn 3 ganger grunnbeløpet i folketrygden, er det solidariske ansvaret begrenset til boets midler etter at begravelsesomkostningene er dekket.

Av ulike grunner kan avdødes gjeldsbyrde være uklar og det er en risiko for at avdøde har mer gjeld enn hva arvingene har oversikt over. Reglene om preklusiv proklama gir arvingene mulighet til å få en oversikt over avdødes gjeldsbyrde. 

Proklama betyr en oppfordring til å melde seg. Preklusiv proklama er en kunngjøring som offentliggjøres i forbindelse med arveoppgjør med oppfordring til eventuelle kreditorer om å melde sine krav.  At proklamaet er preklusivt innebærer at hvis kreditorene ikke har meldt seg innen seks uker fra siste kunngjøring mister de sine krav, med mindre noe annet er fastsatt i lov. 

Reglene om proklama står i skifteloven kapittel 12:

§ 69.Før der skiftes mellem loddeierne, skal avdødes kreditorer innkalles ved proklama, hvis nogen av loddeierne forlanger det. Er gjelden ikke overtatt, skal sådant proklama i alle tilfelle utferdiges. Ellers kan proklama også utstedes efter at der er skiftet.

§ 70.Behandles boet av tingretten, utferdiges proklamaet av denne. Skiftes der privat, må proklamaet underskrives personlig eller ved fullmektig av minst 1 for gjelden ansvarlig loddeier.

Etter begjæring fra en loddeier kan retten utferdige proklama før det er avgjort om boet skal behandles av retten​2 eller skiftes privat

§ 71.Proklama skal inneholde:

1. avdødes navn, fødselsnummer, stilling og siste bopel
2. opfordring til kreditorene om å melde sine krav med tilkjennegivelse av at disse ellers tapes;
3. fristen for anmeldelsen;
4. hvem kravet skal meldes til. Står boet under tingretten, skal kravet meldes til denne eller til den bobestyrer tingretten har oppnevnt. Under enhver omstendighet må den som kravet skal meldes til, ha bopel i riket

§ 72.Proklamaet kunngjøres ved to gangers innrykking med minst en ukes mellomrom i Norsk Lysingsblad og i minst en avis som er alminnelig lest på stedet. Det er ikke nødvendig at kunngjøringen skjer i samme avis begge ganger

§ 73.Proklamafristen er 6 uker regnet fra siste kunngjøring.

§ 75.Oversittes fristen, bortfaller fordringen, hvis ikke annet er bestemt ved lov.

På tilbakeholdsrett og panterett er fristens utløp uten innflydelse. Lov av 18 mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer § 25gjelder tilsvarende.

Proklamafristens utløp er uten betydning for gjenlevende ektefelles rett til å kreve felles gjeld dekket under skiftet.

For å unngå å påta seg ukjent gjeld kan arvingene be retten utstede proklama før gjeldsovertakelse. Dette gjøres ved en skriftlig erklæring til retten. 

I tillegg må arvingen betale gebyret for proklama (4 ganger rettsgebyret). 

Når fristen er gått ut kan arvingene ta stilling til hvorvidt det er ønskelig å gjennomføre et privat skifte eller om det bør begjæres offentlig skifte. 

Ring oss