Hvordan påvirker den siste forskriften regnskapsførerbransjen?

Fra og med 1. januar 2023 trådte den seneste forskriften til lov om regnskapsførere, også kjent som regnskapsførerforskriften, i kraft. Denne forskriften, som ble fastsatt av Finansdepartementet den 16. desember 2022, har potensial til å endre landskapet for regnskapsførerbransjen betydelig. Spesielt bør både eksisterende og fremtidige regnskapsførere ta nøye notat av endringene, da de vil påvirke utdanningskravene, praksisvilkårene, og muligheten for midlertidig virksomhet i Norge.

Utdanningskravet for statsautoriserte regnskapsførere

En av de mest bemerkelsesverdige aspektene ved den siste forskriften er kravet til utdanning og dokumentasjon for å bli statsautorisert regnskapsfører. Utdanningen må nå følge en anbefalt plan fastsatt av UHR-Økonomi og administrasjon, som inkluderer emner som finansregnskap, skatte- og avgiftsrett, foretaksrett, og regnskapsførerregelverket. Dokumentasjonen av utdanningen må inkludere et fullstendig vitnemål og karakterutskrift for alle relevante eksamener.

Krav til variert praksis og dokumentasjon av praktisk opplæring

En annen viktig endring i forskriften er kravet til praktisk erfaring for regnskapsførere. Minstekravet til tre års praksis er nå tydelig definert, inkludert krav til både varighet og omfang. Dette innebærer at ett år tilsvarer 12 måneder og 1600 timer. Praksisen må også være relevant, med fokus på regnskapsføring etter bokføringsloven og regnskapsloven. Kravet til variert praksis krever erfaring innen utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding for næringsdrivende. Det er også muligheter for praksis innen skatterevisjon, revisjon av årsregnskap og regnskapsføring etter statlige og kommunale regnskapsprinsipper, etter godkjenning fra Finanstilsynet.

Midlertidig virksomhet i Norge

Forskriften åpner også for midlertidig virksomhet i Norge for tjenesteytere som er lovlig etablert i en annen EØS-stat. Dette kan være av interesse for utenlandske regnskapsførere som ønsker å tilby tjenester i Norge. Kravene for slik virksomhet inkluderer melding til Finanstilsynet, overholdelse av lovbestemmelser og god regnskapsføringsskikk, samt tilstrekkelige språkkunnskaper.

Overgangsregler

Forskriften inneholder også overgangsregler som påvirker kravene til praksis for personer som søker godkjenning som statsautorisert regnskapsfører. Disse reglene gir visse unntak for de som søker godkjenning senest innen 1. januar 2025.

Ikrafttredelse og endringer i andre forskrifter

Det er viktig å merke seg at forskriften trådte i kraft den 1. januar 2023, samtidig som forskriften fra 1999 om autorisasjon av regnskapsførere ble opphevet. Videre gjør forskriften endringer i andre relaterte forskrifter, inkludert forskriftene om klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker, tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, samt risikostyring og internkontroll.

Den seneste forskriften til lov om regnskapsførere gir et viktig rammeverk for regnskapsførerbransjen i Norge, med klare krav til utdanning, praksis og midlertidig virksomhet. Dette vil ha betydelige konsekvenser for alle som arbeider innenfor denne sektoren, og det er avgjørende å være oppdatert på forskriftens krav og bestemmelser for å kunne drive innenfor lovens rammer.

Ring oss